W konferencji „Ochrona prawna odmian roślin w Unii Europejskiej w XXI wieku” uczestniczył podsekretarz stanu Andrzej Butra. Wydarzenie, zorganizowane przez Komisję Europejską (DG SANCO) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, odbyło się 11 października w Brukseli.

W spotkaniu udział wzięli eksperci z zakresu ochrony własności intelektualnej w obszarze nasiennictwa, zwłaszcza w zakresie ochrony prawnej odmian roślin, z państw członkowskich UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Celem konferencji było przedstawienie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej w zakresie nasiennictwa, w tym z Konwencją UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin), problematyki podstaw prawnych i praktycznego funkcjonowania wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin administrowanego przez CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin), prawa patentowego oraz przedstawienie doświadczeń krajowych w zakresie systemów ochrony prawnej odmian roślin, w tym w Polsce.

W toku dyskusji przedstawione zostały stanowiska dotyczące tych zagadnień ze strony przedstawicieli organizacji skupiających producentów rolnych (COPA-COGECA) oraz hodowców (ESA, CIOPORA), a także wyniki ewaluacji wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie ochrony prawnej odmian roślin przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2010-2011.