11 maja 2020 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego miała miejsce wymiana poglądów między posłami z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PE (EKR - jej członkami są m.in. Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk) z komisarz Komisji Europejskiej Stellą Kyriakides, odpowiedzialną za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, na temat sektora rolnego po wybuchu pandemii COVID-19. 

W czasie spotkania po raz kolejny poruszono m.in. kwestię postulowanego przez posłów z EKR odłożenia w czasie inicjatywy „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej. Komisarz Kyriakides zostało przedstawione stanowisko grupy w tej sprawie:

• Rolnicy będą potrzebowali pewności prawnej i stabilności w okresie ożywienia gospodarczego. Kryzys z pewnością nie jest odpowiednim momentem na stawianie dodatkowych wymogów i EKR zwraca się do Komisji o odłożenie w czasie inicjatywy „od pola do stołu" i strategii różnorodności biologicznej.
• Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, wskazane jest wzmocnienie egzekwowania istniejących przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.
• Powinniśmy być zainteresowani rozpoczęciem dyskusji na temat dobrowolnego zharmonizowanego oznakowania UE dla produktów wytwarzanych zgodnie z wyższymi standardami dobrostanu zwierząt.
• Nie ma potrzeby przedkładania dodatkowych wniosków legislacyjnych dotyczących strategii “od pola do stołu”. Te, które mamy na stole w ramach WPR 2020, wystarczą do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Aby osiągnąć wzrost ambicji w zakresie ochrony środowiska i klimatu, potrzebne są ramowe programy badawcze rozwijające innowacyjne rozwiązania. Konieczne jest jednak zapewnienie równego podziału środków, szans i potrzeb badawczych we wszystkich państwach członkowskich.
• Ważne jest, aby wspomnieć o trudnościach, z jakimi borykają się producenci żywności. Największym wyzwaniem jest prowadzenie produkcji w czasie pandemii Covid-19 i dynamicznie rosnącej recesji gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma również uczciwa konkurencja. Trudno jest konkurować z rolnikami z krajów trzecich. Dlatego umowy handlowe powinny uwzględniać zrównoważoną produkcję, normy bezpieczeństwa żywności i wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.
• Należy zapewnić, aby rolnicy mieli szybki dostęp do najlepszych dostępnych narzędzi, takich jak nowe techniki hodowli odpornych upraw i ponownego wykorzystania środków produkcji.

Koordynator EKR, poseł Zbigniew Kuźmiuk poprosił w trakcie spotkania komisarz Kyriakides o wsparcie komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w jego staraniach o większe środki na WPR w następnej perspektywie finansowej. Podkreślił także, że w strategii „od pola do stołu” znajdą się zapisy dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków w produkcji rolnej, które doprowadzą do zmniejszenia produkcji w wielu działach rolnictwa, a to z kolei oznacza utratę dochodów. W UE występuje silne zróżnicowanie w stosowaniu pestycydów w rolnictwie - w niektórych krajach ich stosowanie jest dwa, trzy razy wyższe niż w innych. Zmniejszenie stosowania pestycydów będzie oznaczało zmniejszenie dochodów rolników, którą to stratę trzeba będzie wyrównać. W związku z tym zapytał, czy komisarz  Kyriakides będzie dążyła do uwzględnienia tego postulatu w strategii „od pola do stołu”.

Poseł Krzysztof Jurgiel, na prośbę organizacji zrzeszającej związki rolników Copa-Cogeca, zgłosił natomiast na spotkaniu z przedstawicielką Komisji Europejskiej cztery pilne postulaty:

• przyspieszenie kontroli granicznych dla transportu żywych zwierząt ze względu na wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt,
• ponowne wprowadzenie białek zwierzęcych dla gatunków innych niż przeżuwacze, by ograniczyć koszty produkcji,
• zintensyfikowanie działań UE mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF w niektórych częściach Unii,
• większe zainteresowanie kwestią nieuczciwych praktyk handlowych, których wzrost notuje się od początku pandemii. Rolnicy, oprócz tradycyjnej presji ze strony dystrybutorów w negocjowaniu umów, zgłaszają coraz więcej anulowanych umów, przez co są zmuszeni niszczyć produkty nietrwałe.