- Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 1 stycznia 2023 r. Nowa WPR ma kształtować przejście do zrównoważonego, odpornego i nowoczesnego europejskiego sektora rolnego. W ramach zreformowanej polityki fundusze będą bardziej sprawiedliwie rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie w podejmowaniu nowych innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Wspierając konkretne działania w tych i innych obszarach, nowa WPR może być kamieniem węgielnym dla bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej – czytamy w komunikacie KE.

O tym wydarzeniu napisał na Twitterze też Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Podkreślił, że plany dla innych państw członkowskich zostaną wkrótce zatwierdzone.

Jak informuje Komisja Europejska, kraje UE wdrożą krajowe plany strategiczne WPR, łączące finansowanie wsparcia dochodów, rozwoju obszarów wiejskich i środków rynkowych.

- Opracowując swój plan strategiczny WPR, każde państwo członkowskie wybrało spośród szerokiego zakresu interwencji na poziomie UE, dostosowując je i ukierunkowując do swoich konkretnych potrzeb i warunków lokalnych. Komisja ocenia, czy każdy plan opiera się na dziesięciu kluczowych celach WPR, które dotyczą wspólnych wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych. W związku z tym plany będą zgodne z prawodawstwem UE i powinny przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych i środowiskowych, w tym dobrostanu zwierząt, określonych w strategii Komisji „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej – czytamy w komunikacie KE.

- Jesteśmy o krok bliżej do wdrożenia nowej WPR na najbliższe pięć lat. Ten krok ma miejsce w kluczowym momencie, kiedy znaczenie zapewnienia solidnego wsparcia dla naszego sektora rolnego stało się całkowicie jasne. Rolnicy stoją w obliczu trudnej sytuacji, naznaczonej gwałtownym wzrostem kosztów produkcji z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także niedawnej letniej suszy. Rolnictwo to biznes długoterminowy, a europejscy rolnicy muszą mieć jasne ramy prawne i finansowe na przyszłość. Nowa WPR pomoże nam wspierać stabilne źródła utrzymania rolnictwa i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe poprzez wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego. Pochwalam ciężką pracę państw członkowskich nad sfinalizowaniem ich planów i wsparciem ich sektorów rolnych. Komisja będzie nadal udzielać wskazówek, aby jak najlepiej wykorzystać to, co WPR ma do zaoferowania naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i naszym obywatelom jako całości – powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak poinformowano, siedem zatwierdzonych dziś planów przewiduje budżet w wysokości ponad 120 miliardów euro, w tym ponad 34 miliardy euro przeznaczone są wyłącznie na cele i ekoprogramy w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

- Kwota ta może być wykorzystana na przykład do promowania korzystnych praktyk dla gleby oraz do poprawy gospodarki wodnej i jakości użytków zielonych. WPR może również promować zalesianie, zapobieganie pożarom, odnawianie i adaptację lasów. Rolnicy uczestniczący w ekoschematach mogą być nagradzani m.in. za zakaz lub ograniczenie stosowania pestycydów oraz ograniczenie erozji gleby. Od 86% do 97% krajowej użytków rolnych będzie uprawianych w warunkach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Znaczne fundusze wesprą również rozwój produkcji ekologicznej, przy czym większość krajów zamierza podwoić, a nawet potroić swoją powierzchnię upraw. Obszary z ograniczeniami naturalnymi, np. w górach lub na wybrzeżu, będą nadal korzystać ze specjalnego finansowania na utrzymanie działalności rolniczej – informuje Komisja Europejska.

Po zatwierdzeniu pierwszych 7 planów strategicznych WPR Komisja Europejska będzie w pełni zaangażowana w szybkie zatwierdzenie pozostałych 21 planów.

 Jak podał nasz resort rolnictwa, przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 to ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa.

- Przewidujemy uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych - informuje ministerstwo rolnictwa.