Głównymi tematami dyskutowanymi na posiedzeniu były: informacje dotyczące ostatniej działalności forum wysokiego szczebla na rzecz lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności; przedstawienie prezentacji poprzez Pana Bjorna Eidema na temat stosunków władz w łańcuchu dostaw żywności; podsumowanie propozycji złożonej poprzez belgijską delegację na poszerzonej grupie „wieprzowina”; przyjęcie ramowego Kodu Dobrych Praktyk komitetów Copa-Cogeca oraz przyjęcie struktury międzybranżowego (IPA).

Pierwsza część posiedzenia koncentrowała się głównie nad przedstawianiem najnowszych działań w sprawie forum wysokiego szczebla na rzecz lepszego funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Paulo Gouveia, dyrektor ds. ogólnych przy komitetach Copa-Cogeca, poinformował uczestników, iż w ostatnich spotkaniach na forum wysokiego szczebla, zainteresowane strony międzybranżowe zdołały dojść do porozumienia tworząc dokument podkreślając 12 zasad w stosunku do uczciwych praktyk handlowych. Pan Gouveia także poinformował uczestników, że wyżej wymieniony dokument zostanie oficjalnie przedstawiony 14 września na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej.   

Pomimo pozytywnych zmian przedstawionych poprzez Gouveia, uczestnicy na sali, także wspierani poprzez przewodniczącego grupy - Petera Kendalla - wyrazili swoje frustrację z związku z bardzo powolnym postępem w sprawie poprawiania stanowiska rolników oraz producentów w łańcuchu żywnościowym, szczególnie w stosunku do detalistów. Uczestnicy także sugerowali zorganizowania konferencji na temat roli forum wysokiego szczebla w tej sprawie. Druga część spotkania została poświęcona dyskusji nad dokumentem wypracowanym przez Sekretariat komitetów Copa-Cogeca pod tytułem Kod Dobrych Praktyk. Zabierając ponownie głos, Gouveia podkreślił, - chcielibyśmy aby  Kod Dobrych Praktyk był uwzględniony przez wszystkich uczestników łańcuchu żywnościowego, ten dokument jednak jest dobrowolnym dokumentem i nie jest w żaden sposób prawnie wiążący - . Gouveia także zachęcał przedstawicieli poszczególnych delegacji do wysyłania jak najszybciej ewentualnych poprawek lub komentarzy odnośnie treści dokumentu, ze względu na fakt, że komitety Copa-Cogeca chciałby opublikować niniejszy dokument przed przerwą wakacyjną. Delegacje z Francji, Niemiec a także z Belgii wspólnie wyraziły stanowisko, że pomimo dobrych intencji zawartych w dokument , chcieliby jednak aby istniało bardziej ambitne stanowisko, które mogłoby doprowadzić do ewentualnego stworzenia Dyrektywy Unijnej, która by musiałby zostać wdrożona w każdym państwie członkowskim- i w tym zakresie, najlepiej by się poprawiło stanowisko rolników oraz producentów w łańcuchu żywnościowym.