Na początku spotkania Prezydencja Hiszpańska omówiła najważniejsze obszary spraw, które będą przedmiotem prac Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie sprawowania jej przewodnictwa. Do priorytetów należą: przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2013r., konkurencyjność rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, rola kobiet na obszarach wiejskich.

Głównym tematem debaty ministrów rolnictwa była kwestia poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie. Dyskusja została ukierunkowana przez Prezydencję (Hiszpania) poprzez sformułowanie zestawu pytań skierowanych do państw członkowskich. W czasie debaty ministrowie podkreślali potrzebę poprawy przejrzystości działań w całym łańcuchu żywnościowym, a zwłaszcza w zakresie podziału wartości dodanej i wysokości marż. Wskazywali na potrzebę monitorowania cen w łańcuchu żywnościowym oraz wzmocnienia pozycji najsłabszych partnerów, zwłaszcza wobec dominującej pozycji sieci handlowych w wielu państwach członkowskich.

Ministrowie podkreślali pozytywne efekty prowadzonego w wielu państwach członkowskich systemu monitorowania cen dla przejrzystości rynku i kształtowania się cen żywności oraz wskazywali na potrzebę wspólnotowego systemu monitorowania cen. Poparli propozycję opracowania na poziomie wspólnotowym Kodeksu Dobrych Praktyk. Większość państw członkowskich wskazywała na potrzebę wypracowania takiego Kodeksu, jednak powinien być on dobrowolny. Ramy prawne dla stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk mogą ten proces ułatwić. Minister Marek Sawicki podkreślił potrzebę przeciwdziałania w stosowaniu dodatkowych opłat za szereg usług świadczonych przez dostawców na rzecz sieci w łańcuchu żywnościowym, gdyż zakłócają one prawidłowe funkcjonowanie tego łańcucha.

Źródło: MRiRW