Na platformie "Łączenie podmiotów lokalnych" (Linking local actors) znaleźć można informacje o źródłach finansowania projektów czy najciekawszych projektach realizowanych we wszystkich krajach Wspólnoty.
Adres internetowy platformy: http://ec.europa.eu/local_actors
Pod tym adresem można zarejestrować swoje organizacje i projekty, które się realizuje. Tu można znaleźć potencjalnych partnerów do projektów online.

Dzięki nowej platformie internetowej będzie można wykorzystać ok. 70 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 - 2013. Pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń, kursów, studiów dla bezrobotnych i osób, które mają problemy z dostępem do rynku pracy, jak np. niepełnosprawni.

W latach 2007 - 2013 do Polski z EFS napłynie około 9,7 mld euro w ramach programu "Kapitał ludzki". Polska dołoży do tego jeszcze prawie dwa miliardy. Ponad połowa z 11,5 mld euro trafi bezpośrednio do regionów.

Źródło: Rzeczpospolita