Dokument ten rozpoczyna debatę o przyszłości systemów promocji i informowania o unijnych produktach rolnych. Komisja dąży do opracowania w tym zakresie strategii na przyszłe lata, która będzie lepiej ukierunkowana i ambitniejsza od obecnej. Jej główny cel to uświadomienie konsumentom z Unii oraz pozostałych części świata, znaczenia jakości, tradycji i wartości dodanej europejskich produktów rolno-spożywczych.

Zielona księga zawiera szereg kompleksowych pytań, wraz z komentarzami, które mają na celu wyjaśnienie tła i kontekstu danego problemu. Poruszane są tu różne aspekty polityki informacyjnej i promocyjnej UE dotyczącej produktów rolnych, które należy poddać analizie przed ustaleniem nowej strategii jej rozwoju (m.in. specyficzne potrzeby w tym zakresie, zarówno na rynku unijnym, jak i rynkach zewnętrznych, kwestie priorytetów, jakie należy ustalić, a także możliwość realizowania programów w szerszym wymiarze europejskim).

Do przekazania swoich uwag i sugestii zachęcane są wszystkie zainteresowane strony – konsumenci, producenci, dystrybutorzy i władze państwowe. Udział w dyskusji odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=agripromotion.

Termin przekazania odpowiedzi mija w dniu 30 września 2011 roku.

Na podstawie zebranych odpowiedzi Komisja Europejska wyda komunikat, który  stanowić będzie podstawę do przygotowania wniosków legislacyjnych.

Tekst Zielonej księgi znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm