Komisja przyjęła także dwie inne poprawki, które mają charakter legislacyjny.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów przewiduje m.in. do 100 tys. zł kary za naruszenie przepisów rozporządzenia ws. wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE.

Ustawa odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, dotyczącego wzajemnego uznawania towarów. W nowych przepisach zaproponowano, aby przedsiębiorca w dobrowolnym oświadczeniu wskazywał, jakiego typu pozwolenia na wprowadzenie towaru otrzymał. W myśl projektowanych przepisów w przypadku poświadczenia nieprawdy sankcją jest kara do 100 tys. zł. w oparciu o procedury administracyjne.

Ustawa przewiduje, że tzw. PCP - punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. W takim punkcie przedsiębiorca otrzyma informację dot. zasad i procedur wzajemnego uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.

Według rządu, który przygotował ustawę, chodzi o spopularyzowanie wśród przedsiębiorców i władz krajowych wiedzy, kiedy zasada wzajemnego uznawania jest lub powinna być stosowana. Dotąd, jak wskazują autorzy projektu, "z braku tej wiedzy powstawały niezgodne z prawem przeszkody w swobodnym przepływie towarów między państwami członkowskimi UE".