Uważamy za zasadne zwiększenie w nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020 środków finansowych przeznaczonych na rolnictwo, aby zapewnić właściwe finansowanie nowych zadań i wymogów nakładanych na rolników, a także by wyrównać płatności bezpośrednie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co pozwoli na zapewnienie równych warunków konkurencji wszystkim rolnikom w ramach jednolitego rynku europejskiego. NSZZ RI "Solidarność" popiera utrzymanie dwu filarowej struktury WPR, przy czym opowiadamy się za skierowaniem jak największej puli środków bezpośrednio do rolników w ramach I filara. Za sprawę kluczową uważamy odejście od historycznych pułapów płatności bezpośrednich na rzecz równych i obiektywnych kryteriów, które zapewnią jednolitą i równą stawkę powierzchniową w całej Unii Europejskiej, z wyłączeniem nieuzasadnionych okresów przejściowych, które i tak były już stosowane wobec nowych krajów członkowskich na etapie akcesji do Wspólnoty - czytamy w komunikacie.

"Solidarność" uważa, że proponowany przez Komisję system ,,konwergencji" jest niesatysfakcjonujący. Zaproponowane rozwiązanie polegające na stopniowym zniwelowaniu w podanym okresie lat 2014-2020 jednej trzeciej różnicy pomiędzy obecnym poziomem płatności bezpośrednich w danym kraju a poziomem 90 proc. średniej  unijnej związek uważa za rozwiązanie niezadowalające i utrzymujące system okresów przejściowych.

W kwestii zazielenianie dopłat bezpośrednich i przyszłego uwarunkowania dopłat bezpośrednich od przestrzegania dodatkowych wymogów środowiskowych, NSZZ RI ,,Solidarność" uważa, iż nie należy nakładać na rolników dodatkowych obciążeń. System wymogów wzajemnej zgodności   (cross compliance) jest wystarczający, tym bardziej, że nie zwiększa się środków na płatności, a nakłada się nowe wymogi, które w znaczny sposób mogą zwiększyć koszty produkcji.

Przyszła Wspólna Polityka Rolna powinna być polityką maksymalnie uproszczoną i odbiurokratyzowaną a nade wszystko prostą i przejrzystą dla rolników. Jej mechanizmy w większym stopniu powinny wspierać indywidualne, wielopokoleniowe gospodarstwa o charakterze rodzinnym oraz intensyfikować wsparcie na obszarach słabiej rozwiniętych, w celu likwidacji dysproporcji rozwojowych w poszczególnych regionach Unii  Europejskiej.
Uważamy także za zasadne wzmocnienie mechanizmów siatki bezpieczeństwa Stabilizujących dochody rolników, w szczególności w sytuacji wystąpienia nagłych wahań  Cenowych i sytuacji kryzysowych na poszczególnych rynkach rolnych. Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja, mimo swoich niedoskonałości stanowi wyjściowy element do dyskusji nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną.