Dotychczas w ramach konsultacji założenia do PROW 2014-2020 zaprezentowane zostały 17 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu - Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

- opiniowanie, analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji poszczególnych instrumentów wsparcia;

- opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania na środowisko programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

- monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

- W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i administracji publicznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Edyta Wieczorkiewicz-Dudek - podaje resort rolnictwa.

Jak informuje, w trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.

Uwagi, komentarze i propozycje można zgłaszać na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl, do 15 maja 2013 r.

Poniżej prezentujemy wstępny zarys PROW 2014-2020.