Dnia 18 kwietnia br. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 326/2012 w sprawie podziału między dostawy a sprzedaż bezpośrednią kwot mlecznych ustalonych na sezon 2011/2012 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007. Państwa członkowskie powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych w minionym sezonie kwotowym 2011/12 na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią. Ponadto, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem rady (WE) nr 72/2010 całkowite krajowe kwoty dla wszystkich państw członkowskich zostały podwyższone o 1% z dniem 1 kwietnia 2011 roku, z wyjątkiem kwoty dla Włoch, która została już wcześniej podwyższona o 5%.

Państwa te zgłosiły zatem Komisji podział między dostawy i sprzedaż bezpośrednią dodatkowych ilości referencyjnych. Całkowita kwota dostaw hurtowych mleka w ubiegłym sezonie wyniosła w skali całej UE ponad 147,62 mln ton (o 0,92% więcej niż w roku kwotowym 2010/2011), sprzedaż bezpośrednia była natomiast o 0,94% wyższa niż w poprzednim sezonie i wyniosła ok. 3,45 mln ton stanowiąc tym samym 2,28% całej kwoty. Tak jak przed rokiem największa kwota dostaw przysługiwała Niemcom (ponad 29,63 mln ton) największą sprzedaż bezpośrednią osiągnęła natomiast Rumunia, niemal 1,7 mln ton, w kraju tym także udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie mlecznej był najwyższy w UE (52,84%). Kwota, jaką dysponowała w sezonie 2011/12 Polska, wyniosła 9,86 mln ton, bezpośrednia sprzedaż stanowiła 1,58% łącznej ilości referencyjnej.