Podczas gdy nad Wisłą głoszone są hasła o solidarnej Europie i wyrównaniu płatności, to Parlament Europejski już wskazał Komisji Europejskiej, jaką drogą ma podążać Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
Opowiadamy się za systemem płatności jednolitych, który prowadzi do pewnej redystrybucji środków w interesie sprawiedliwego podziału środków na płatności bezpośrednie w całej UE i proponujemy przy tym, aby każde państwo członkowskie otrzymało co najmniej dwie trzecie średniej płatności bezpośredniej w UE - głosi rezolucja Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani są za jak najszybszym wdrożeniem takiego mechanizmu. Już dawno Europa uznała potrzebę odejścia od historycznych i indywidulanych wartości referencyjnych dopłat, domagając się silnego i dobrze finansowego 1 filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Parlament domaga się, żeby płatności bezpośrednie były wypłacane wyłącznie na rzecz rolników prowadzących aktywną działalność. Dlatego wzywa Komisję Europejską do opracowania definicji rolnika prowadzącego aktywną działalność. Jednakże dopracowania wymaga także formuła płatności dla gospodarstw, które nie tylko wykorzystują obszary rolne do produkcji, ale utrzymują je w dobrej kulturze rolnej. Europosłowie chcą nadal dać możliwość pokrywania 10 proc. płatności bezpośrednich na wzmocnienie sektorów kluczowych w rolnictwie. W ocenie Parlamentu uniezależnienie płatności od wielkości produkcji sprawdziło się, dlatego chce on, żeby oddzielić skalę produkcji od premii na krowy mamki i owce. Tylko w ściśle określonych warunkach, głównie na obszarach górskich, można by łączyć wielkość z premiami na zwierzęta.

OCHRONA ZASOBÓW I OCHRONA ŚRODOWISKA
PE chce, żeby przyznawanie płatności bezpośrednich zostało powiązane bezpośrednio z ochroną zasobów. Uważa, że uekologicznienie płatności bezpośrednich w 1 filarze WPR ma polegać na tym, że każdy beneficjent płatności bezpośrednich w UE musi przeprowadzić przynajmniej dwa obszarowe programy ochrony zasobów, aby uzyskać pełną premię dla gospodarstwa. Parlament uważa, że niekorzystne warunki gospodarowania powinny być rekompensowane z 2 filara Wspólnej Polityki Rolnej.

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
To czego oczekują europosłowie w tym zakresie można krótko zdefiniować. Są zdania, że nie da się uzasadnić płatności bezpośrednich bez zasady wzajemnej zgodności.

INSTRUMENTY RYNKOWE
Zwraca się uwagę, że produkcja zorientowana na rynek oraz płatności bezpośrednie są głównymi elementami każdego systemu zabezpieczania przed ryzykiem, a odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenia ponoszą przede wszystkim rolnicy. Parlament Europejski wspiera - jak czytamy w rezolucji - państwa członkowskie w udostępnianiu rolnikom krajowych instrumentów zabezpieczania przed ryzykiem. Sugeruje także, żeby kraje unijne rozbudowywały prywatne systemy ubezpieczeniowe. Eurodeputowani są za pozostawieniem działań interwencyjnych, ale chcą żeby były uruchamiane decyzjami politycznymi. Chcą także przedłużenia reformy rynku cukru w jej obecnej formie do 2020 roku, żeby potem wdrożyć system bezkwotowy produkcji cukru.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Rozwój obszarów wiejskich ma być powiązany z realizacją priorytetowych celów Unii Europejskiej zapisanych w strategii 2020. W dokumencie Europa 2020 cele, które ma osiągnąć Unia zostały sprecyzowane jako: inteligentny rozwój oparty na wiedzy, rozwój zrównoważony oraz rozwój włączenia społecznego. Pieniądze na te cele - zdaniem eurodeputowanych - powinny funkcjonować obok programów podstawowych mających na celu uekologicznienie płatności bezpośrednich w 1 filarze WPR. Poza tym powinien - czytamy - obowiązywać zmniejszony do 25 proc. wskaźnik współfinansowania.

POLITYKA SPÓJNOŚCI
Wiele celów, związanych przede wszystkim z rozwojem obszarów wiejskich znajduje się zarówno we WPR, jak i Polityce Spójności. Są czynione starania europosłów, żeby skoordynować obie polityki. Wiadomo, że nie będzie polityki „dystrybucji pieniędzy" w UE, w nowej perspektywie finansowej, w latach 2013 - 2020. Pieniądze będą wspierały tylko realizację określonych celów, głównie tych z dokumentu Europa 2020. Europa domaga się wyraźnego podkreślenia europejskiej wartości dodanej. Wspierane przedsięwzięcia regionalne w UE będą musiały przyczyniać się osiągania ogólnoeuropejskich celów w zakresie wzrostu gospodarczego, osiągnięć badawczych, ochrony środowiska, oszczędności zasobów naturalnych, rozwoju demograficznego, zrównoważonych dostaw energii, spójności społecznej i transgenicznego rozwoju. Polityka spójności zostanie ukierunkowana na efekty. Maksymalne wsparcie zostanie ograniczone do 75 proc. A finansowane będą raczej „dodatkowe efekty". Wiele celów ma być robionych na zasadzie partnerstwa publiczno - prywatnego. Zostanie przyjęta zasad prefinansowania z budżetów krajowych. Zwrot środków nastąpi po wypłacie beneficjentom. Rezolucja PE wzywa także kraje członkowskie do stworzenia krajowego prawa podatkowego dotyczącego gospodarstw rolnych.