Według autorów manifestu w tym szczególnie trudnym politycznie czasie - zarówno dla Europy, jak i dla świata - rolnictwo jest rozwiązaniem dla wielu społecznych, politycznych, środowiskowych i gospodarczych wyzwań. Organizacje znajdujące się w Brukseli wiedzą, że silna Europa nie może istnieć bez silnego rolnictwa.

Dzieląc się dziś w Brukseli koncepcją WeFarm4EU, sekretarz generalny Copa i Cogeca – stwierdził, że nadchodzący cykl polityczny (2019-2024) posiada potencjał do określenia kształtu europejskiego modelu rolnictwa na kolejne pokolenia. Konieczne będzie przeprowadzenie trudnej debaty na temat zastępowalności pokoleń, niskiego przychodu gospodarstw, przyszłych praktyk rolnych, niestabilności rynku oraz skutków zmiany klimatu. Copa-Cogeca nie unikają trudnych tematów i gotowe są je podjąć oraz stawić czoła nadchodzącym zmianom.

Przez ostatnie 60 lat WPR była spoiwem europejskich projektów i rolnictwa. Poziom ambicji przyszłej KE i nowego PE wobec rolnictwa będzie dobrym wskaźnikiem siły europejskiego projektu oraz jedności państw członkowskich. Manifest opublikowany przez Copa i Cogeca opisuje wyjątkową rolę, jaką odgrywają rolnicy w spółdzielniach rolnych, przedstawia ich ambicje i środki, które są potrzebne do osiągnięcia celów.

Manifest skupia się na czterech kluczowych problemach dotyczących: przyszłości sektora, roli sektora w ochronie środowiska, stymulowania gospodarki i zapewnieniu dynamiki społeczności lokalnych.

Coraz większym wyzwaniem będzie zapewnienie żywności dla blisko miliarda ludzi, która będzie bezpieczna, w rozsądnej cenie, zrównoważona i dobrej jakości. W ciągu najbliższych lat wielu europejskich rolników przejdzie na emerytury, a unijny sektor rolnictwa musi być dla ich następców bardziej atrakcyjny niż był kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym koniecznym będzie, aby unijni decydenci skupili się na wzroście przychodów rolników, a także pozwolili im w pełni wykorzystywać potencjał „pochłaniaczy” dwutlenku węgla oraz promotorów biogospodarki w walce ze zmianami klimatu.

Europejscy rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie potrzebują UE, która zapewni im dostęp do najnowszych technologii oraz zasobów opartych na nauce. Potrzebują także odpowiednio ambitnego planu w zakresie polityki handlowej, który będzie otwierać przed nimi nowe rynki zbytu. Jest to szczególnie ważne w kontekście brexitu. Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że wkrótce po wyborach nowi eurodeputowani oraz komisarze będą musieli rozpocząć prace nad polityką o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości rolnictwa, która będzie wykraczać poza zasięg WPR.

Ze wspomnianego manifestu wynika, że rolnictwo powinno być w centrum zainteresowań unijnych założeń politycz, m.in. tych dotyczących inwestycji i konkurencyjności, biogospodarki, badań i innowacji oraz przyszłej polityki handlowej. Bardzo ważnym jest, aby przyszli przedstawiciele rozumieli znaczenie i różnorodność europejskiej wspólnoty rolniczej. Dla wielu nowych posłów do Parlamentu Europejskiego rolnictwo może nie być częścią rodzinnego dziedzictwa. Po wyborach, oraz w czasie trwania nowej kadencji, będą musieli dużo pracować, odbyć wiele dyskusji i debat, aby walczyć ze skutkami nagonki, której ofiarą jest rolnictwo oraz walczyć z propozycjami zbyt uproszczonych rozwiązań. Z tego powodu Copa-Cogeca rozpoczyna kampanię wokół manifestu.