Poseł podczas spotkania z europosłami z Polski odniósł się również do propozycji zmian w pomocy dla grup, wskazując na potrzebę dalszego wspierania inwestycji w grupach po 2013 roku, bo do tego czasu zorganizowanie producentów nie będzie wystarczające.

W trakcie spotkań z eurodeputowanymi: Januszem Wojciechowskim, Jarosławem Kalinowskim i Czesławem Siekierskim omówione zostały kwestie związane z planowanym przez KE zamianami do rozporządzenia 543/2011 dotyczącymi zasad dofinansowywania grup producentów. Wszyscy parlamentarzyści zobowiązali się do udzielenia wsparcia dla prac organizacji producenckich mających na celu ponowne rozpatrzenie przez KE proponowanych zmian, które nie są korzystne dla procesu konsolidacji polskiego rynku owoców i warzyw.

Organizacje - Stowarzyszenie Unia Owocowa, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Zawiązek Sadowników - stoją na stanowisku, że niezbędne dla prawidłowego przebiegu komunikacji pomiędzy środowiskiem polskich producentów owoców i warzyw a przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli i Komisją Europejską, jest stworzenie przedstawicielstwa środowiska oranizacji w Brukseli. Na ten temat rozmawiano z Przewodniczącym Freshfell Europe, Panem Philippem Binardem oraz Panem Andrzejem Gąsowskim Pierwszym Radcą w Wydziale Rolnictwa i Rybołówstwa Przedstawicielstwa RP, zajmującym się sprawami fitosanitarnymi, nasiennictwem, GMO, współpracą z organizacjami międzynarodowymi. Propozycja organizacji przyjęta został przez obu rozmówców z dużym entuzjazmem. Z ramienia Freshfell strona polska dostała zapewnienie, że przedstawiciel będzie brał udział w pracach Komitetu Doradczego i Grupy Roboczej Owoców i Warzyw przy KE.

Nieuchronne zmiany w WPR i innych obszarach, które dotyczyć będą branży owoców i warzyw wymagają od polskich organizacji „trzymania ręki na pulsie”.