• Temat bezpieczeństwa żywnościowego wobec toczącej się wojny w Ukrainie nie schodzi z ust czołowych przedstawicieli państw, Unii Europejskiej, a także FAO. 
  • Parlament Europejski wezwał Komisję do przyjrzenia się możliwości wprowadzenia pewnych odstępstw we Wspólnej Polityce Rolnej.
  • Wspomniane odstępstwa w WPR miałyby usprawnić unijną produkcję i przeciwdziałać zachwianiu rynku żywności i klęsce głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Aby zachować bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu wojny na Ukrainie, Komisja Europejska powinna przeanalizować możliwość wprowadzenia tymczasowych odstępstw od Wspólnej Polityki Rolnej - uważają przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. W związku z tym 18 maja skierowali oni list do komisarza Wojciechowskiego, w którym proszą o pilne przeanalizowanie możliwości wprowadzenia wspomnianych zmian. Jak czytamy w liście, ów odstępstwa, przyjęte na czas określony, " przeciwdziałałaby globalnemu niedoborowi żywności i przyczyniłyby się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego".

Parlament wzywa KE do odstępstw w WPR

Eurodeputowani uważają, że Komisja powinna ocenić, jak można by wprowadzić odstępstwa oraz inne środki w tym zakresie zgodne z art. 148 rozporządzenia w sprawie tzw. planów strategicznych - sugeruje Norbert Lins.

Artykuł 148 rozporządzenia w sprawie planów strategicznych stanowi, że "w celu rozwiązania szczególnych problemów Komisja przyjmuje akty wykonawcze, które są konieczne i uzasadnione w nagłych przypadkach". Te akty wykonawcze mogą stanowić odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie planów strategicznych "w takim zakresie i na taki okres, jaki jest ściśle niezbędny".

Na zakończenie Lins podkreśla, że "Parlament Europejski, jako współprawodawca, musi brać udział we wszystkich dyskusjach toczących się w tym zakresie między Radą Europejską a Komisją Europejską".

Spotkanie grupy G7 o bezpieczeństwie żywnościowym

List przewodniczącego PE odnosi się do spotkania ministrów rolnictwa państw grupy G7, które odbyło się w 13-14 maja. Już wówczas omawiano możliwość odstępstw od WPR.

24 marca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konieczności pilnego opracowania planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza nią po inwazji Rosji na Ukrainę, w której posłowie wezwali do umożliwienia wykorzystania ugorów do produkcji roślin wysokobiałkowych w 2022 r. oraz do umożliwienia w tym roku "rozważenia tymczasowych i krótkoterminowych elastycznych rozwiązań z uwzględnieniem warunków i odstępstw".