Od maja 2010 r. prowadzona była debata publiczna na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Opublikowany przez Komisję Europejską 18 listopada br. Komunikat „WPR w kierunku 2020 roku: sprostać żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym wyzwaniom przyszłości" zarysował możliwe warianty tej polityki. Następnym etapem jest ukierunkowanie i formalizacja dalszej dyskusji.

Polscy rolnicy swoje zainteresowanie dotyczące zmianami WPR na lata 2014-2020 potwierdzili olbrzymią aktywnością podczas pierwszej debaty. W ślad za licznymi wypowiedziami kilka dni po publikacji Komunikatu, Komisja Europejska uruchomiła kolejne konsultacje dotyczące oceny wpływu propozycji reformy WPR (tzw. impact assessment). Tym razem specjalnie przygotowano: kwestionariusz oraz specjalny dokument konsultacyjny (The Reform of the CAP towards 2020. Consultation document for Impact Assessment) odnoszą się do różnych rozwiązań i alternatywnych scenariuszy zmian WPR.

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, analiz i wyników badań naukowych, które mogą wpłynąć na ocenę reform polityki rolnej UE. Konsultacje są okazją do publicznego wyrażenia merytorycznych argumentów, które powinny być brane pod uwagę w opracowywaniu przez KE propozycji legislacyjnych w zakresie przyszłej WPR.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej KE:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm