Zarzuty wobec Intermarche dotyczą narzucania zmian warunków współpracy w trakcie trwania umów, oraz uzyskiwania rabatów mimo niespełnienia przewidzianych warunków. Zarzuty wobec Auchan dotyczą nieuzasadnionego pobierania opłat od kontrahentów. Jeśli zarzuty wobec Auchan i Intermarche się potwierdzą, właścicielom sieci handlowych grożą kary w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.

Jak czytamy w komunikacie, UOKiK na bieżąco monitoruje tego typu praktyki oraz podejmuje działania w celu ich ukrócenia. Urząd „po pierwsze prowadzi postępowania w sprawach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i wydaje decyzje. Po drugie, publikuje raporty rynkowe, w których wskazuje m.in. które praktyki stanowią naruszenie przepisów.”

Rabaty z mocą wsteczną

Jeden z takich raportów dotyczył rabatów pobieranych przez sieci handlowe i wskazywał, że niedozwolone działania mogą polegać m.in. na uzyskiwaniu rabatów retrospektywnych, pomimo niespełnienia uprzednio określonych warunków, oraz że niektóre duże sieci ustalają warunki rabatowania na kolejny rok współpracy już po jego rozpoczęciu z mocą wsteczną.

„Tego typu praktyki mogła dopuścić się spółka SCA PR Polska (centrala zakupowa dla sklepów Intermarche). Urząd ustalił, że sieć zawierała umowy dotyczące warunków handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych na kolejny rok z opóźnieniem, oczekując od dostawców uwzględnienia nowych warunków od początku tego roku. Tym samym dostawcy, realizując zamówienia w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podpisania umowy, nie mieli pewności na jakich zasadach i warunkach zostanie wstecznie rozliczona sprzedaż. Ponadto występowały sytuacje, w których dostawcy byli obciążeni dodatkowymi rabatami, nie przewidzianymi w pierwotnych umowach o dostawy.” – podaje UOKiK.

Dokonane przez UOKiK ustalenia wskazują również, że SCA PR Polska (Intermarche) uzyskiwała od dostawców rabat retrospektywny, mimo że wartość obrotu, od której strony w uprzedniej umowie uzależniły jego udzielenie, nie została w danym okresie rozliczeniowym osiągnięta. W efekcie dostawcy byli pozbawiani części należnego dochodu.

Niedozwolone opłaty

Inny opracowany przez UOKiK raport dotyczył opłat okołosprzedażowych. Jedną z opisanych w nim praktyk jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez żądanie od dostawcy opłat za usługę rozwożenia produktów do placówek sklepowych z magazynu centralnego. Zarzut stosowania takich praktyk prezes UOKiK postawił spółce Auchan.

„W działaniach przeanalizowanych w toku postępowania wyjaśniającego latach 2020-2021 przedsiębiorca obciążał kontrahentów kosztami transportu towarów z magazynów do poszczególnych marketów, przerzucając tym samym część kosztów prowadzenia własnej działalności podstawowej na dostawców. Ponadto, nie wszyscy dostawcy ponosili opłatę za transport. Niektórzy byli z niej zwolnieni, pomimo dostarczania towarów również do magazynów centralnych, co może świadczyć o nierównym traktowaniu partnerów.” – wyjaśnia w komunikacie Urząd.