Tylko w województwie mazowieckim przy pożarach rżyska, zboża na pniu czy słomy po kombajnie strażacy interweniowali 49 razy, w tym 24 w ciągu ostatniego tygodnia (17-24.07.2023 r.).

Do największego zdarzenia w zeszłym tygodniu (23.07.2023 r.) doszło w miejscowości Dańków w powiecie grójeckim, gdzie spaleniu uległo ponad 17 hektarów pola uprawnego. W działaniach uczestniczyło 13 zastępów PSP i OSP w sile 60 strażaków.

Pożar na polu rozprzestrzenia się bardzo szybko, bywa zupełnie nieprzewidywalny i trudny do opanowania. Zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z silnym wiatrem.

 

Zasady bezpieczeństwa na polu

Przy okazji kumulacji pożarów na polach strażacy przypominają kilka zasad, które zapewnia bezpieczeństwo zarówno uprawom, jak i pracującym przy ich zbiorach rolnikom.

 • Odpowiednie przygotowanie pola przed rozpoczęciem zbiorów– usunięcie zalegających gałęzi, które mogłyby utrudnić szybki i sprawny dojazd wozów gaśniczych. Warto również wykosić trawę i suchą roślinność, znajdującą się między polami - zdecydowanie utrudni to rozprzestrzenianie się ognia.
 • Dokładne sprawdzenie sprzętu przed wyruszeniem w pole. Regularne przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, mogą zapobiec ewentualnym wyciekom paliwa lub iskrzeniom, które mogłyby spowodować pożar.
 • Należy pamiętać o gaśnicy, która powinna być jednym z podstawowych sprzętów w pojeździe. Podczas zbioru warto tez zabrać w pole pług lub brony, które pozwolą na odcięcie płonącego miejsca od kolejnych obszarów.
 • Warto wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy hydrant – może to znacznie ułatwić pracę jednostkom straży pożarnej.
 • Każdy użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego sprzętu, np.  kombajnu, a także z ustalonymi przepisami BHP. Ich znajomość jest niezbędna, by móc w prawidłowy i bezpieczny sposób korzystać z maszyny.

 

Przechowywanie palnych płodów rolnych - jakie trzeba spełnić warunki?

Strażacy przypominają także podstawowe zasady dotyczące zabezpieczenia pożarowego podczas zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, których stosowanie pozwoli ograniczyć zagrożenia pożarowe na tych obszarach.

Jak możemy przeczytać na stronach Państwowej Straży Pożarnej bardzo częstym błędem popełnianym przez właścicieli gospodarstw rolnych jest nieprawidłowe ustawianie stert, stogów i brogów, związane z niezachowaniem wymaganych odległości od zabudowań, linii energetycznych i dróg publicznych, co w razie pożaru w/w stert stogów i brogów może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia na zabudowania i w krótkiej chwili można stracić cały dotychczasowy dobytek.

Przypominamy zatem podstawowe zasady o jakich należy pamiętać przy ustawianiu stert i stogów. Są one uregulowane przez § 42 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822 t.j.)

Aby przechowywanie palnych płodów rolnych było bezpieczne, w ustawieniu stert i stogów  należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m;
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
 • między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

 

Dodatkowe obostrzenia, o których musimy pamiętać:

 • Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.
 • Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 metrów w odległości 3 metrów od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych (zaorane pasy ziemi).
 • Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Strażacy przypominają także, że zabronione jest:

 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie (§ 41 ust. 2 ww. rozporządzenia).
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3 ww. rozporządzenia).