Wybierając się do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty, na podstawie którego członek komisji wyborczej potwierdzi nasza tożsamość, a następnie wyda karty do głosowania. Ich odbiór potwierdzamy podpisem.

Trzy karty do głosowania w wyborach 2023

15 października na wyborców w komisjach wyborczych, będą czekały trzy karty głosowania: do Sejmu, Senatu i referendalna.

Wszystkie trzy powinny być ostemplowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej.

Karta przeznaczona do wyboru kandydatów do Sejmu będzie zawierać listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w danym okręgu.

W wyborach do Sejmu zagłosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Wybory 2023. Kiedy głos będzie nieważny?

Co sprawi, że głos będzie nieważny?

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Wybory do Senatu 2023. Jak głosować?

W wyborach do Senatu możemy zagłosować tylko na jednego kandydata stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Podobnie jak w poprzednim przypadku określone zostały warunki, które spowodują, że głos będzie nieważny:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów, 
  • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki. 

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

 Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Każda pełnoletnia osoba posiadająca prawo wyborcze jest dopisywana do rejestru wyborców w gminie w której jest zameldowana. Wpisanie takie odbywa się z automatu, nie trzeba o nie nigdzie wnioskować. Co innego, jeśli planujemy głosować poza miejscem zameldowania. W takim wypadku należy złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców w odpowiedniej gminie.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wyborca mieszka na stałe w danej gminie, ale nie ma w niej zameldowania na pobyt stały. W takim przypadku można złożyć wniosek do stałe dopisanie do listy wyborców, co spowoduje, że w każdych kolejnych wyborach będzie można głosować we wskazanej miejscowości.

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku wyborcy, który nigdy nie był zameldowany na pobyt stały w Polsce, ale chciałby głosować na terenie kraju. W tym przypadku również musi on złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, ale będzie miał on charakter jednorazowy. Oznacza to, że będzie mógł wziąć udział tylko w jednych, konkretnych wyborach. W przypadku kolejnych będzie on zmuszony do złożenia nowego wniosku.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać zarówno osobiście w urzędach gmin, jak również on-line poprzez profil zaufany. Wniosek można złożyć najwcześniej 44 dni przed wyborami, jednak nie później niż 3 dni przed zarządzoną datą wyborów.

Wybory 2023: Pełnomocnik do głosowania? Czemu nie!

Polskie prawo dopuszcza również głosowanie przez pełnomocnika. Wsparcie takie może być ustalone dla osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 60 lat.

Warunkiem jest, aby pełnomocnik wpisany był do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Oczywiście i od tej zasady istnieją wyjątki – mowa o sytuacji, w której sam udzielający pełnomocnictwa wystąpił o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa należy złożyć do odpowiedniego urzędu miasta/gminy nie później niż na 10 dni przed głosowaniem. Osoba ustanowiona jako pełnomocnik może pełnić taką rolę dla jednej osoby. Wyjątkiem są w tej sytuacji rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, małżonek, rodzeństwo lub osoba przysposobiona. Bliskie pokrewieństwo umożliwia objęcie pełnomocnictwem kolejnych osób.  

Podczas tegorocznych wyborów głosujący będą mieli prawo do skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz tych, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat.  Uprawnienia do bezpłatnego transportu uzyskali również mieszkańcy gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy, a najbliższy przystanek komunikacji oddalony jest od lokalu wyborczego więcej niż 1,5 km.Transport powinien być zorganizowany od miejsca zamieszkania do najbliższego lokalu wyborczego oraz w drugą stronę (czyli transport powrotny). 

Osoby, które również objęte są takim wsparciem to opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż. 

aby móc skorzystać z darmowego transportu należy powiadomić o takim zamiarze urząd, niż 13 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie (w urzędzie) lub elektronicznie (ePUAP, e-mail).

Ze strony gminy osoba zainteresowana wsparciem dojazdu musi otrzymać informację o godzinie przejazdu. Informacja ta musi zostać przekazana nie później niż  3 dni przed wyborami.

W przypadku zmiany zdania, osoba uprawniona do darmowego transportu może z niego zrezygnować na 2 dni przed wyborami.