Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.542), koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną, w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:

1) osiągały wyłącznie dochody wolne od podatku na pod-stawie art.17 ust.1 ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskały przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz.284), które stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez takie koło, mają czas na złożenia zeznania podatkowego na druku CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O i zapłacenie należnego podatku dochodowego do dnia 31 lipca 2020 r.

Wszelkie wątpliwości co do składania druku CIT-8 powinny być wyjaśniane z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, właściwym ze względu na siedzibę koła, w kompetencja którego leży prowadzenie spraw w tym zakresie.

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich figuruje obecnie 9095 kół gospodyń wiejskich. W 2019 r. Agencja przekazała na ich działalność łącznie 29,7 mln zł. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 16,3 mln zł.