Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do znacznego zwiększenia dochodów rolników - większego aniżeli innych grup społeczno-ekonomicznych. W latach 2002-2021 z funduszy WPR, za pośrednictwem ARiMR, do beneficjentów trafiło 386,9 mld zł.

Ale odpowiedź na proste pytanie, czy wieś i rolnicy popierają nasze członkostwo w UE, nie jest taka oczywista, jakby się mogło wydawać.

W 2019 r. poparcie polskiego społeczeństwa (91%) dla członkostwa Polski w UE było wyraźnie wyższe niż w latach 2003-2017. Także zdecydowana większość mieszkańców wsi (90%) i rolników (88%) popierała nasze członkostwo w UE.

Jednak wyniki sondażu CBOS z października 2021 r - na którym swoją analizę opierają autorzy raportu Polska Wieś 2022, przygotowanego na zlecenie FDPA - pokazują minimalnie niższy, choć nadal wysoki poziom akceptacji dla naszej obecności w UE. Poparcie deklaruje już "tylko" 88% wszystkich badanych, 86% mieszkańców wsi, 79% rolników, 93% mieszkańców największych miast.

Także osoby pracujące na własny rachunek (86%), robotnicy wykwalifikowani (85%) oraz mieszkańcy średnich miast (91%) zdecydowanie popierają naszą obecność w UE.

Zdaniem autorów raportu Polska Wieś 2022, polskie społeczeństwo stabilnie i wyraźnie akceptuje nasze członkostwo w UE. Pytani o scenariusz ewentualnego wyjścia Polski z UE respondenci CBOS odpowiadają (66%): to nie jest realny scenariusz. Podobną opinię wyraża 71% mieszkańców wsi, 79% rolników i 74% robotników wykwalifikowanych. 

Na kolejne pytanie, czy wpływ Polski na decyzje i działania UE jest wystarczający, większość respondentów (57%) odpowiada: "Polska nie ma wystarczającego wpływu na decyzje ani działania UE". Taką opinię wybrała także większość (60%) mieszkańców wsi, mieszkańców średnich miast (57%), rolników (76%), robotników wykwalifikowanych (62%) oraz osób pracujących na własny rachunek (55%).

Jedynie mieszkańcy największych miast częściej (47%) popierali pogląd, że wpływ Polski na decyzje i działania UE jest zadowalający (42% uznało ten wpływ za niewystarczający).

Jak mogłoby wypaść referendum dot. członkostwa w UE?

Raport Polska Wieś i Rolnictwo 2021 (przygotowany na zlecenie MRiRW), przynosi natomiast odpowiedź na pytanie:  Gdyby dziś miał(a) Pan(i) ponownie decydować w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to jak by Pan(i) głosował(a)?

Okazuje się, że za przystąpieniem głosowało by w 2021 r. 56% mieszkańców obszarów wiejskich (w tym prawie 62% rolników i "tylko" 57% beneficjentów PROW !), 13% byłoby przeciwnych. Dla porównania, w 2020 roku za przystąpieniem było 78% badanych mieszkańców obszarów wiejskich (13% przeciwnych), w 2018 r. za 70%, przeciw 9%, a w 2017 r.  za 33%, przeciw 13%.