Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie są określone w przepisach prawa oświatowego i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału. Ustala ją dyrektor szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

Podkreśla, że kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Proponuje, by wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Wskazuje też na możliwość odbioru przez ucznia świadectwa w innym dniu niż 26 czerwca. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki.

W związku z epidemia koronawirusa przesunięto w tym roku egzaminy zewnętrzne, w tym egzamin ósmoklasisty. Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się odbyć w dniach 21-23 kwietnia, przeprowadzona była 16-18 czerwca. Dla uczniów, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych przystąpić w tym terminie, wyznaczono dodatkowa sesję w terminie 7-9 lipca, czyli już po zakończeniu roku szkolnego. Wyniki egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w pierwszym czerwcowym terminie egzaminu zdawać nie mogło w tym roku 3,1 tys. ósmoklasistów. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, dlatego ci uczniowie świadectwa szkolne otrzymają dopiero 9 lipca, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od siebie nie będą mogli zdawać egzaminu także w drugim terminie.

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku na egzaminie ósmoklasisty obowiązuje reżim sanitarny, zgodny z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Uczeń nie mógł uczestniczyć w egzaminie także wtedy, jeśli był objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo mieszka z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

W tym roku rekrutacja do szkół średnich przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z nim absolwenci szkół podstawowych do 10 maja będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu - od 31 lipca do 4 sierpnia br. - uczniowie termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W reżimie sanitarnym odbywają się w tym roku też matury i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Sesja maturalna - w terminie głównym - która miała rozpocząć się 4 maja, rozpoczęła się 8 czerwca. Potrwa do 29 czerwca. Dla abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w czerwcu termin sesji dodatkowej zaplanowano od 8 do 14 lipca br. Sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Formule 2012 i Formule 2017 rozpoczęła się 22 czerwca, potrwa do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.