Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ma ograniczyć ubóstwo dzięki pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. Jego budżet na lata 2014‒2023 wynosi 556,9 mln euro, z tego 473,4 mln euro pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln euro z budżetu krajowego.

Program realizowany jest w dwóch obszarach: zakup żywności i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich oraz dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących wraz z działaniami towarzyszącymi, których celem jest m.in. włączenie społeczne oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

KOWR pośredniczy w pomocy żywnościowej dla ubogich

Programem kieruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest jego beneficjentem i instytucją pośredniczącą - odpowiada za przeprowadzanie w procedurze zamówień publicznych przetargów na dostawy artykułów spożywczych i nadzoruje dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich oraz realizację działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach tego programu mogą być objęte osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza ok. 1707 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie.

Z pomocy mogą skorzystać także przebywający w Polsce obywatele Ukrainy pod warunkiem spełniania przez nich odpowiednich kryteriów.

KOWR zaznaczył, że w 2023 r. realizowany jest ostatni podprogram 2021 Plus, który kończy działania w ramach POPŻ 2014-2020. Na realizację Podprogramu 2021 Plus przeznaczono 111,6 mln zł, z tego 101,6 mln zł na zakup żywności.

Program pomocy realizują jako organizacje partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności,
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej,
  • Caritas Polska,
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Kościół Starokatolicki w RP.

Do tych organizacji planowane jest dostarczenie ok 13 tys. ton artykułów spożywczych (powideł śliwkowych, makaronu jajecznego świderki, mleka UHT, szynki wieprzowej mielonej, cukru białego, oleju rzepakowego).

Realizacja dostaw wszystkich artykułów spożywczych została zaplanowana od lutego 2023 r. do lipca 2023 r., a dystrybucja od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

Podczas realizacji programu POPŻ w latach 2014-2020 kupiono 463 tys. ton produktów żywnościowych o wartości 2,1 mld zł. Łącznie do odbiorców programu trafiło 48 mln paczek żywnościowych i 13 mln posiłków. Pomocą objęto ponad 10 mln osób. Oprócz dystrybucji żywności organizacje partnerskie przeprowadziły ponad 60 tys. działań towarzyszących (warsztaty kulinarne, dietetyczne, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności oraz inne działania) wśród blisko 1 mln osób.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową dla Najbardziej Potrzebujących 2021-2027

12 grudnia 2022 r. KE zatwierdziła nowy program żywnościowy - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową dla Najbardziej Potrzebujących 2021-2027 (FEPŻ). Szacuje się, że na ten cel będzie przeznaczone ogółem około 527,7 mln euro, z tego: 475 mln euro z UE (90 proc.) i 52,7 mln euro z budżetu krajowego.

KOWR będzie nadal pełnił rolę instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej m.in. za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich.