"Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie" – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie.

Resort edukacji i zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikował w związku z tym wytyczne dotyczące organizacji tegorocznych kolonii i obozów, których zasadniczym celem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Główne zalecenie jest takie, że dzieci wyjeżdżające na kolonie i obozy w czasie zbliżających się wakacji będą musiały mieć ze sobą maseczki. Organizatorzy zaś mają zadbać, by w pokojach czy namiotach nie mieszkało więcej niż cztery osoby, i by każda z nich miała 4 metry kwadratowe przestrzeni.

Uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być oczywiście także zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. Zobowiązują się też do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w razie wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

Dzieci w czasie pobytu na kolonii czy obozie muszą stosować się do zalecenia mówiącego o zachowania dystansu (co najmniej 2 m) i przestrzegać wzmożonych zasad higieny.

Organizator, z kolei, musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych - w jednym pokoju lub w namiocie będą mogli się znaleźć uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać czterech osób przy zachowaniu 4 mkw. powierzchni noclegowej na osobę.

Liczba uczestników przebywających w obiekcie, zależnie od jego standardu, musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. Dystans musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

Zaleca się także, aby grupy dzieci liczyły maksymalnie 12 osób (w przypadku dzieci do 10 lat) i 14 osób (dzieci powyżej 10 lat). Inne zasady dotyczą grup, które już wcześniej pracowały razem, np. w czasie zajęć w czasie roku szkolnego.

Organizator ma zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem i dostęp do termometru bezdotykowego, a także regularny pomiar temperatury uczestnikom i kadrze wypoczynku.

Organizator musi też zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu i dla uczestników wypoczynku - stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. Musi zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.

Infrastruktura obiektu lub obozowiska powinna zapewniać - w razie konieczności - izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

W miarę możliwości organizatorzy nie powinni angażować kadry powyżej 60 lat. 

Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.