W poniedziałek na stronie Kancelarii Premiera opublikowano przyjęty przez rząd projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Znalazły się w nim przepisy odnoszące się do m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii rozliczania pomocy humanitarnej, darowizn przekazywanych na rzecz Ukrainy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami kosztem uzyskania przychodów będą "koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy". Chodzi o darowizny, jakie trafią do organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów wykonujących na terytorium RP lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

W projekcie podkreśla się jednak, że warunkiem jest, aby koszty wytworzenia lub nabycia darowizn nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Projekt przewiduje ponadto, że kosztami uzyskania przychodu będą również "koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne".

Nowe przepisy zakładają również zwolnienie z podatku dochodowego pomocy humanitarnej otrzymanej przez Ukraińców, którzy w związku z wojną w tym kraju miedzy 24 lutego a 31 grudnia 2022 przybyli do Polski.

Projekt przewiduje również zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń pieniężnych przyznawanych osobom, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Art. 10 projektowanej ustawy stanowi, że "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach".

Maksymalna wysokość tego świadczenia, jak i warunki jego przyznawania zostaną określone przez rząd w rozporządzeniu.