W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W jego trakcie zostało zgłoszonych 27 poprawek. Również w środę poprawkami zajęła się Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Ostatecznie posłowie zdecydowali o przyjęciu 8 poprawek spośród wszystkich zgłoszonych.

Wykreślenie zapisów dotyczących ułatwienia wycinki drzew na prywatnych posesjach

Wśród przyjętych przez komisję poprawek znalazła się propozycja wykreślenia zapisów, których celem miało być ułatwienie wycinki drzew na prywatnych posesjach poprzez zwiększenie limitu obwodu pnia drzewa, powyżej którego potrzebna jest urzędnicza zgoda na wycinkę i skrócenie terminów reakcji urzędów na wniosek o wycinkę. Komisja opowiedziała się także za wykreśleniem z projektu zapisów, których celem jest zmiana zasad liczenia masy odpadów, jakie miałyby być składowane poza instalacjami czy obiektami budowlanymi.

Posłowie poparli także poprawkę, która ma doprecyzować zapisy, podwyższające kwotę wolną w podatku od spadków czy darowizn oraz te, które mają na celu umożliwienie Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców udział w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustaw deregulacyjna. Jakie jeszcze pojawiły się propozycje zmian?

W projekcie ustawy znalazły się propozycje zmian w kilkunastu ustawach, w tym m.in. podniesienie progu przychodowego dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy zracjonalizowane przepisów dotyczących uzyskiwania pozwolenia na broń. W projekcie znalazły się także propozycja zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Projekt zawiera także propozycje zmian w kodeksie postępowania cywilnego, w prawie geodezyjnym i kartograficznym czy w Kodeksie wykroczeń.