Stado kur. Trzeba rejestrować? Czy za kury można dostać mandat?

Jak pewnie niektórzy pamiętają najsłynniejszy w Polsce hodowca kurczaków to Pan Józek, postać kreowana przez Grzegorza Halamę. Jeśli chodzi o chów drobiu to miał on zdecydowanie łatwiej bowiem, nie musiał spełniać norm, jakie narzucają przepisy unijne dotyczące chowu tych zwierząt. Jeśli ktoś chciałby pójść w jego ślady i utrzymywać drób to musi pamiętać o przepisach. 

Restrykcyjne przepisy 

Przepisy unijne regulują zasady rejestracji drobiu. Szczegółowe wytyczne są zawarte w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.  Dodatkowo, żeby nie było zbyt prosto, obowiązuje, także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Oba wspomniane wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakładają na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

Wymagania w zawieszeniu

Jednak w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Tak też uczyniło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym. Obecnie do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji drobiu. 

Przepisy w przygotowaniu 

Prace legislacyjne nad nowymi przepisami dotyczącymi rejestracji drobiu trwają. Warto jednak wiedzieć, że odstępstwa od rejestracji dotyczą utrzymywanych na potrzeby własne. W poprzednich przepisach takie stado mogło liczyć do 80 sztuk drobiu różnego rodzaju np. kury, kaczki, gęsi. Jeśli natomiast utrzymujemy stado drobiu liczące więcej niż 80 sztuk, lecz mniejsze niż 350 szt. i sprzedajemy produkty pochodzące z tego stada w ramach handlu detalicznego, to obowiązek zgłoszenia stada minął 6 kwietnia tego roku. 

Uwaga na kury na terenach nierolniczych 

Teoretycznie kury może utrzymywać każdy, kto ma ogród. Jednak jeśli nasz ogród znajduje się na gruncie wyłączonym z produkcji rolniczej (a może się tak zdarzyć na terenach podmiejskich) to sprawa się komplikuje. Dzieje się tak, ponieważ w takim wypadku zasady utrzymania drobiu na takim terenie regulują wewnętrzne regulaminy gmin. Może się zdarzyć, że nie zezwala on na utrzymanie żadnego drobiu na posesji.