Rok 2015 był kolejnym rokiem w którym rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się, co miało negatywny wpływ na opłacalność produkcji rolniczej – podaje GUS w opracowaniu „Rolnictwo w 2015 r.”.

Na rozwieranie się „nożyc cen” wpłynął przede wszystkim spadek cen produktów rolnych – nie udało się zrekompensować głębokiego spadku cen produktów, chociaż spadał też koszt bieżący produkcji, a niewiele wzrastał koszt inwestycyjny.

Szacuje się, że spadek cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne wynosił 4,9% wobec 6,5% przed rokiem. Zadecydował o tym głęboki spadek cen produktów zwierzęcych – o 11,2% (w 2014 r. – 2,6%) przy wzroście cen produktów roślinnych – o 5,2% (w 2014 r. spadek o 12%) – podaje GUS.

Przy spadku przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej (o 2,8%) i niewielkim wzroście cen towarów i usług zakupywanych na cele inwestycyjne (o 0,7%) oraz spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne (o 4,9%) wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) wyniósł 97,3 wobec 94,8 w 2014 r., 99,1 w 2013 r. i 98,3 w 2012 r. Prezentowane informacje wskazują na pogorszenie wyników finansowych produkcji rolnej i w ślad za tym, sytuacji finansowej gospodarstw rolnych – podsumowuje GUS.

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych uzależniona była przede wszystkim od kierunku specjalizacji. Najmniej korzystne uwarunkowania rynkowe wystąpiły dla gospodarstw nastawionych na produkcję żywca wieprzowego i mleka. W stosunku do roku poprzedniego zaznaczyła się niewielka poprawa koniunktury w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zbóż (w II półroczu 2015 r.) i żywca wołowego.

W 2015 r. notowany był spadek cen większości podstawowych produktów rolnych. W skali roku odnotowano tylko niewielki wzrost cen skupu ziemniaków i żywca wołowego. Dynamika spadku cen produktów pochodzenia roślinnego na targowiskach, przy wyższym niż w skupie średniorocznym poziomie cen, była większa niż w skupie.

Według wstępnych szacunków KE z marca 2015 r. dochód rolniczy w Polsce w przeliczeniu na pracującego w ujęciu realnym zmniejszył się w stosunku do roku 2014 o 8,9%. Na poziomie UE-28 spadek dochodu rolniczego wynosił średnio 2,1%, wystąpił w 13 krajach, przy czym w 9 krajach odnotowało spadki wyższe niż w Polsce.

 Więcej: Rolnicy mają powody do narzekania