Program pomocy rodzinie zakłada, że na pierwsze dziecko pomoc będzie udzielana tylko wtedy, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł (1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

Takie założenie wprowadza dla ubiegających się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko wymóg ustalenia dochodu. Jak się okazuje, nie będzie to wcale szybkie i proste w rodzinach rolniczych.

Otóż dochód z gospodarstwa rolnego ogłasza prezes GUS – i robi to „nie później niż do dnia 23 września każdego roku”. I tego „nie później” się trzyma: ostatnie obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest właśnie z 23 września 2015 roku. Zatem rolnik dopiero po 23 września wie, jaki jest jego dochód za rok poprzedni, ustalony według prezesa GUS.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego”, a „Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.” 

Aby ustalić prawo do świadczenia, trzeba złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej: "Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest wymagane potwierdzenie:

1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

2) wielkości gospodarstwa rolnego,

3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

– osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia lub oświadczenia.”

Jak wobec tego rolnik ma się wywiązać od 1 sierpnia z obowiązku złożenia wniosku, skoro dopiero 23 września wie, czy spełnia wymagania otrzymania pomocy na pierwsze dziecko?

Skoro dochód za ha ogłaszany jest we wrześniu, a wnioski składa się od 1 sierpnia, jak rolnik może składać wniosek o zasiłek? – pytaliśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy rolnik musi składać w gminie jakieś zaświadczenia o dochodzie,  czy gmina wykorzysta posiadane informacje o ha posiadanych przez  rolnika? Co z rolnikami, którzy mają ziemię w kilku gminach?

Na odpowiedź czekaliśmy długo, ale nie jest ona konkretna. Wyjaśniono to, co już od dawna wiadomo – jak wyliczać dochód, o czym już informowaliśmy w tekście "<Rodzina 500 plus> a dochód rolnika”, ale nie odniesiono się do tej różnicy w terminach składania wniosku i ogłaszania dochodu, która nie wywołała żadnego zainteresowania ministerstwa. Podano tylko:

„Do ustalenia wysokości osiąganego dochodu z gospodarstwa rolnego konieczne będzie potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego dokonywane zaświadczeniem właściwego organu gminy, nakazem płatniczym albo oświadczeniem o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego. Wzór tego oświadczenia zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Jest to taki sam sposób ustalania i dokumentowania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego jak obowiązujący od wielu lat w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne (m.in. zasiłek rodzinny).”

Jak z tego wynika, rolnik nie złoży dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia wychowawczego przed 23 września. Na uzyskanie świadczenia będzie miał mniej czasu, niż inni obywatele, którzy będą mogli złożyć dokumenty już od 1 sierpnia. Otrzyma świadczenie później niż inni – na świadczenie należne za październik poczeka nawet do końca listopada.

Drobiazg? Może i tak, ale w tym okresie roku rodziny z dziećmi mają bardzo dużo wydatków, zwłaszcza te najniżej uposażone czekają na świadczenia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r. Jest zatem trochę czasu do wyrównania warunków ubiegania się o to świadczenie dla rodzin rolniczych i pozostałych.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Jak już informowaliśmy, zgodnie z „Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.”,   przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506  zł.

Daje to 208,83 zł miesięcznie.

Kwota wsparcia z programu "Rodzina 500 plus" to 23 mld zł, z czego 11 mld zł trafi do rodzin wiejskich.