„Obniżenie przychodów wynikało głównie z mniejszej sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw” – podaje NIK w "Sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku".

Agencje wykonawcze powoływane są w celu realizacji zadań państwa.

Pomimo wstrzymania sprzedaży ziemi, ANR jako jedyna agencja wykonawcza, spośród 10 agencji wykonawczych funkcjonujących w 2016 r., nie była dotowana z budżetu państwa.

NIK podaje, że pozostałe agencje otrzymały dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 5,5 mld zł, tj. o 21,0% mniej niż w 2015 r. „Największe środki, podobnie jak w latach poprzednich, zostały skierowane do agencji realizujących zadania badawczo-rozwojowe (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki) oraz ustawowe zadania w rolnictwie (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego). W wymienionych czterech agencjach dotacje z budżetu państwa stanowiły 97,4% przychodów. Koszty agencji wynosiły 7,7 mld zł i zostały pokryte w 37,7% przychodami własnymi.”

NIK zaznacza przy tym, że koszty planowane oraz poniesione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego nie obejmują środków wypłacanych przez te agencje dla beneficjentów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, obejmują natomiast koszty obsługi administracyjnej realizacji tych zadań.

NIK podsumowała, że  „Znacznemu obniżeniu uległa efektywność działań agencji wykonawczych, które po raz pierwszy od czterech lat poniosły stratę netto w wysokości 574,5 mln zł. Wynik ten był niższy o 1117,9 mln zł od planu po zmianach i o 1447,5 mln zł od wykonania w 2015 r. Na pogorszenie wyników działalności agencji wykonawczych w zasadniczym stopniu wpłynęło obniżenie przychodów realizowanych przez Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa o 58,4%. Miało to bezpośredni wpływ na wynik finansowy Zasobu, który był trzykrotnie niższy od osiągniętego w roku poprzednim”.