Dane zawarte w prowadzonych przez siebie rejestrach lub ewidencjach ANR udostępni ARiMR według stanu na dzień 31 maja. Będzie miała na to czas do 30 czerwca – przewiduje przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Taki zapis ma ułatwić realizację ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która po tegorocznej nowelizacji przewiduje w art. 18 ust. 4: „Płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku ma do tej działki tytuł prawny.”

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że w celu weryfikacji warunku polegającego na posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład ZWRSP, ANR udostępni informacje dotyczące wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład zasobu, w tym danych podmiotów, które mają tytuł prawny do tych gruntów. Jak uzasadniono, każda z tych działek może być deklarowana do przyznania płatności bezpośrednich, czy też płatności obszarowych w ramach PROW.

Dane te mają być udostępniane w wersji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym roku wyjątkowo dane mają być udostępnione już 7 dni po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia.

Przypomnijmy, że utrudnienia dla bezumownych użytkowników ziemi ZWRSP zapowiadano od kilku lat, ale brak wspólnej bazy danych obu agencji uniemożliwiał skuteczne działania.

Więcej: Bezumowny nie dostanie dopłat

                 Tej wiosny zajazdów na ziemię ANR nie będzie?