Jak informuje OT ANR w Szczecinie, Rada Społeczna powołana w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora Oddziału. Powołana została zarządzeniem Dyrektora OT ANR w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2016 r. (nr 28/2016) na podstawie Statutu ANR. W skład Rady weszli przedstawiciele dziewięciu rolniczych organizacji: Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.

Posiedzenie Rady zwoływane będą cyklicznie. Członkowie mają prawo do inicjowania zebrań. W obradach uczestniczą dyrektor lub zastępca dyrektora OT ANR w Szczecinie oraz wskazani przez nich pracownicy.

– Organizacje wchodzące w skład Rady zyskały prawo desygnowania swoich przedstawicieli do składu komisji przetargowych. Dotychczas prawo takie miał jedynie samorząd rolniczy – mówi Jan Białkowski, od stycznia 2016 roku dyrektor OT ANR w Szczecinie, wcześniej wraz z Edwardem Kosmalem długo prowadzący protest rolników wywołany sprzeciwem wobec sposobu sprzedaży ziemi. – O taką współpracę zabiegały środowiska rolnicze, w tym rolnicze związki zawodowe.

Do 20 lutego 2016 roku organizacje wchodzące w skład Rady zobowiązane są do przekazania listy przedstawicieli, wraz z pełnomocnictwami uprawniającymi do udziału w pracach komisji przetargowych.

Na posiedzeniu 2 lutego 2016 r. Rada Społeczna w OT ANR pozytywnie zaopiniowała zasady mające obowiązywać w gospodarowaniu nieruchomościami z Zasobu ANR do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. do dnia 30 kwietnia 2016 r.:

1.            Przetargi dla nieruchomości powyższej 1 hektara będą przeprowadzane w formie przetargu ograniczonego.

2.            Wszystkie przetargi ograniczone mają być przeprowadzane, jako przetargi ofertowe (nielicytacyjne).

3.            Kryteria i wagi do stosowania na terenie województwa zachodniopomorskiego w przetargach do 30 kwietnia 2016 roku:

- Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika (26,67 pkt).

- Odległość miejsca zamieszkania rolnika od przeznaczonej do wydzierżawiania  nieruchomości (26,67 pkt).

- Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (26,67 pkt).

- Proponowany czynsz dzierżawny – wyższy do określonego w ogłoszeniu (10 pkt).

- Ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (10 pkt).