„Ocena działalności za rok 2016 jest porównywalna z oceną z lat wcześniejszych” – podano w informacji o posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zapoznała się z „Raportem z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”.

Jak podała ANR, wpływy z gospodarowania zasobem wyniosły blisko 2 mld zł i były porównywalne z wydatkami. Koszty funkcjonowania agencji kształtowały się na poziomie 280 mln zł - przewiduje się, że przekazanie zadań ANR do KOWR powinno ograniczyć te wydatki. Wpłaty do funduszu rekompensacyjnego wyniosły ok. 400 mln zł.

W 2016 r. sprzedano blisko 17,7 tys. ha nieruchomości, z czego ponad 13 tys. przed 30 kwietnia.

Do 31 grudnia 2016 r. Agencja rozdysponowała trwale 3 357 tys. ha, tj. 70,8% gruntów przejętych do Zasobu.

Ale agencja zwiększała też posiadany areał.

W okresie od początku wykonywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. od 16 lipca 2003 roku do 31 grudnia 2016 roku do Agencji wpłynęło 648,2 tys. umów przenoszących własność nieruchomości o łącznym obszarze około 1 249,4 tys. ha, z czego w okresie 30.04. – 31.12.2016 r. – 583 umowy na 2,9 tys. ha.

Agencja złożyła deklaracje nabycia w 628 przypadkach, które dotyczyły powierzchni 17,8 tys. ha. Protokółami zdawczo-odbiorczymi przejęto 14,9 tys. ha.

W 2016 roku do Agencji wpłynęło 2,7 tys. umów obejmujących 55 tys. ha (w 2015 roku - 3,8 tys. umów na 110 tys. ha). Z tej liczby Agencja zadeklarowała nabycie 14 nieruchomości i w związku z tym złożyła stosowne oświadczenia dotyczące 593,7 ha, o łącznej wartości 13,9 mln zł. Protokółami zdawczo-odbiorczymi przejęto w 2016 roku 1 194 ha.

Zgodnie z art. 2a ust. 6 ukur Agencja ma obowiązek nabycia nieruchomości rolnej na żądanie zbywcy złożone na skutek wydania przez Prezesa Agencji negatywnej decyzji na nabycie nieruchomości rolnej.

W 2016 roku do Agencji wpłynęło 5 żądań zbywców na łączną powierzchnię  33 ha. Agencja złożyła 1 oświadczenie nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni 0,67 ha.

W okresie 30.04 – 31.12.2016 r. do OT i Filii Agencji wpłynęły 983 powiadomienia od spółek handlowych o zbyciu udziałów i akcji, na łączną wartość 1 245 mln zł. Agencja nie skorzystała z prawa pierwokupu lub nabycia udziałów i akcji.

W 2016 roku przeprowadzono 28,3 tys. przetargów, w tym 14,2 tys. przetargów na sprzedaż i 14,1 tys. przetargów na dzierżawy. W przetargach tych zaoferowano do nabycia 6,4 tys. ha oraz do dzierżawy 75,2 tys. ha.

W 2016 roku zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu wyniosła 17,7 tys. ha. Zawarto 1,8 tys. umów sprzedaży. Uprawnionym podmiotom sprzedano bez przetargu 14,7 tys. ha (głównie dzierżawcom 11,7 tys. ha) - w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu, a 2,96 tys. ha sprzedano w trybie przetargowym.

Średnia cena za 1 ha to 32 255 zł.