Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje potrzebę sprawdzania właściciela ziemi przy ubieganiu się o dopłaty:

„Specyfika naruszenia prawa własności związanego z bezprawnym pobieraniem świadczeń ze środków publicznych i istotną ingerencją w stan gruntu wymaga stworzenia mechanizmu zapobiegającego takim naruszeniom. Możliwość następczego skorzystania ze środków ochrony przewidzianych w kodeksie cywilnym może być niewystarczająca, zwłaszcza z uwagi na fakt, że na gruncie obowiązujących przepisów ARiMR nie jest uprawniona do przekazywania właścicielom informacji o osobach bezprawnie użytkujących należącą do nich ziemię.”

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra „z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w niniejszej sprawie i wskazanie, czy w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasadne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie ARiMR weryfikowanie charakteru posiadania gruntów rolnych przez podmioty składające wnioski o przyznanie dopłat.”