Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewiduje upoważnienie ARiMR do udzielania 10-letnich nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzoną działalnością.

Ich wysokość nie może przekraczać kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i kwoty od 50 tys. zł (na siedzibę stada w której w 2016 r. średniorocznie utrzymywanych było do 50 sztuk świń) do 1 mln zł (na siedzibę stada w której w 2016 r. średniorocznie utrzymywanych było powyżej 1000 sztuk świń).

Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych nie będą wliczane odsetki.

Pomocą państwa będą nieopłacone przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki. Pomoc ma być zawarta w ramach limitu de minimis.

Pożyczki będą udzielane w drodze umowy, wzór wniosku zostanie ogłoszony na stronie internetowej ARiMR. Wniosek o jej udzielenie ma być składany nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia ograniczeń w handlu świniami. Zabezpieczeniem pożyczki ma być weksel in blanco.

Przyjęto, że w 2017 r. takich pożyczek udzieli się w kwocie 30 mln zł, a w 2018 – 20 mln zł.

Projekt w załączniku.