Jaki był koszt dotychczasowych wypowiedzeń umów o pracę, wręczonych pracownikom ARiMR od czasu powołania nowego prezesa? Ile wydano na odprawy? Ilu pracowników otrzymało wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy? Ile to kosztowało i dlaczego nie mogli oni świadczyć pracy w okresie wypowiedzenia? Ile spraw trafiło w związku z wypowiedzeniami umów pracy do sądów? Ilu pracowników zostało usuniętych ze stanowisk bez wypowiadania pracy?

Nad tymi problemami zastanawia się wiele osób, zapytaliśmy i my.

Oto odpowiedź ARiMR:

„Od dnia powołania Pana Daniela Obajtka na Prezesa ARiMR pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wypowiedzeniem umów o pracę niż te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Koszt dotychczasowych wypowiedzeń umów o pracę, których termin minął 31.03.2016 r. wyniósł:

1.      Z tytułu odpraw wypłacanych zwolnionym pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników, w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - 14 994,80 zł,

2.      Z tytułu odszkodowań w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia - 14 994,80 zł,

3.      Z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - 3 711,12 zł,

Razem koszty te wyniosły  - 33 700,72 zł.

Z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zostało zwolnionych 3 pracowników ARiMR zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca, zgodnie art. 36(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Przepis nie wskazuje obowiązku uzasadniania takiej decyzji.

Według wiedzy Pracodawcy, na dzień 7 kwietnia, do sądu nie trafiła żadna sprawa związana z dokonanymi wypowiedzeniami umów o pracę.

Pracodawca rozwiązał z dwoma pracownikami umowy o pracę bez wypowiedzenia.”

Pytamy dalej w agencji, co z pracownikami Centrali, którzy mieli umowę o pracę, ale zmieniono ją na umowę powołania i następnie odwołano ze stanowisk. Ilu osób dotyczyła ta nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w KRUS wprowadzona w życie w styczniu 2016 r. i ile kosztowała?