Podsumowano jeden z wielu audytów, przeprowadzanych w Agencji. Z poprzednich nie wyciągnięto jednak żadnych wniosków – mówił prezes Daniel Obajtek podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Udostępnione dziś fragmenty audytu stwierdzają rażącą niegospodarność, jakiej dopuszczano się w agencji. Jak mówił prezes, sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Które – nie chciał ujawnić.

W latach 2008-2015 łączny koszt umów aplikacyjnych w ARiMR tylko dla 6 głównych spółek wyniósł 2 337 350 014, 46 zł z czego z „wolnej ręki” została wydana kwota 900 354 675, 83 zł - podano. Zamawiający przyjął niekorzystną, nieprzejrzystą i sprzyjającą zachowaniom korupcyjnym formę realizacji analizowanych umów utrzymaniowo-rozwojowych dla kluczowych systemów informatycznych Agencji. 

Jako przykład rażącego naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych w związku z nieuzasadnionym zastosowaniem trybu niekonkurencyjnego do modyfikacji oprogramowania, będącego własnością ARiMR, podano podpisanie umowy 19/DI/2015/2615 (aplikacja SIA – dopłaty dla rolników) w trybie „z wolnej ręki” o wartości 34 686 000 zł.

Na dzień dzisiejszy stratę przekraczającą 114 000 000 zł spowodowało „opóźnienie w odbiorze zadania nr 4 (modyfikacje aplikacji SIA – dopłaty dla rolników) (…) w trwającej umowie 19/DI/2015/2615 na modyfikacje aplikacji”. „Kolejne Aneksy podpisane przez poprzednie kierownictwo do umowy (…), zmieniające sposób naliczania kar, są rażącym działaniem na niekorzyść Zamawiającego.  Wątek zmieniającej się metody naliczania kar umownych winien być drobiazgowo przeanalizowany w celu ustalenia, czy nie naruszono dyscypliny budżetowej” – głoszą podane „Wnioski dotyczące działania i nadzoru nad systemami it oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych”.

Jako nieuzasadnione i będące działaniem na szkodę agencji określono zawarte na okres 4 lat „Umowy ramowe” na dodatkowe prace o nieokreślonym zakresie modyfikacji oprogramowania SIA.

Rażącym działaniem na niekorzyść Zamawiającego, czyli ARiMR, było dopuszczenie szacowania przez zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia – co wynika z Wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.

„Szereg umów zostało zawartych w trybie niekonkurencyjnym „z wolnej ręki” (…) pomimo, że ARiMR posiada od wielu lat kody i prawa własności do oprogramowania dla kluczowych systemów informatycznych. Takie działanie (…) naraziło Agencję tylko w 2015 r. na niekorzystne rozporządzenie budżetem w kwocie 51 351 196, 60 zł” – podano.

Wreszcie wniosek dotyczący kadr: „Niewydolność kadrowa w Departamencie Informatyki powoduje, że nowy sprzęt komputerowy zakupiony dla pracowników zalega w magazynach: sprzęt serwerowy o wartości 843 226, 50 zł stracił gwarancję i jest niewykorzystywany; sprzęt o wartości 2 047 940, 16 zł również zalega w magazynach, a środki wydane na serwis są każdego dnia marnowane. Działania ARiMR w tym zakresie są przejawem niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru nad sprzętem (…) przejawem niekompetencji i skrajnej niegospodarności.”