W końcu 2017 roku uruchomiono nabór wniosków o przyznanie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z terenów objętych ASF – ma on być prowadzony w systemie ciągłym.

Więcej o tej formie pomocy:

ARiMR da pożyczkę na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z obszarów ASF

Jak podaje ARiMR, według stanu na dzień 19.02.2018 r. Biura Powiatowe ARiMR zawarły 114 umów o przyznanie pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych na kwotę 21,459 mln zł. W trakcie weryfikacji jest obecnie 186 wniosków na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

Ponieważ czytelnicy alarmowali, że mają trudności ze składaniem wniosków na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF, zapytaliśmy w agencji, kiedy będą  przyjmowane te wnioski, ile wniosków przyjęto i na jaką kwotę, kiedy będą rozpatrzone i czy pracownicy ARiMR w Łosicach i Białej Podlaskiej są przeszkoleni i wiedzą jak składać te wnioski.

Więcej o wyrównaniu dochodu:

Jaka pomoc za utratę dochodu za sprzedane świnie od lipca 2017 r.?

Oto wyjaśnienie ARiMR:

„Od 10 lutego br. ARiMR rozpoczęła nabór wniosków na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanego przez producentów świń z terenu ASF w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 303).

Do 19 lutego br. wpłynęły 43 wnioski na kwotę ok. 1,2 mln zł. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR.

Zgodnie z art. 35 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do 23 lutego przeszkolono ok. 250 osób z Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych ARiMR w zakresie takiej pomocy.”