Minister środowiska zamierza zmienić rozporządzenie z 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 1348).

Od początku 2017 roku ma je zastąpić nowe, uwzględniające zmiany w ustawie o ochronie przyrody.

Wprowadzone zostanie dodatkowe ogólne odstępstwo dla wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów, z wyłączeniem gatunków wymienionych w przepisach unijnych.

Ma też być wprowadzona możliwość elastycznego dostosowania przebiegu granic stref ochrony do istniejących warunków siedliskowych, a także odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do części gatunków objętych ochroną gatunkową. Przepisy mają ułatwić niesienie pomocy zwierzętom objętym ochroną gatunkową.

W projekcie dokonano też aktualizacji list gatunków objętych ochroną gatunkową zgodnie z najnowszym stanem wiedzy (dodano 1 gatunek do ryb, usunięto 5 gatunków ptaków i dodano 6, dodano jeden gatunek do ssaków).

Zdaniem zarządu KRIR zmiany te są niewystarczające.

„Z obserwacji prowadzonych przez rolników wynika, że populacje wielu gatunków zwierząt objętych ochroną rozrastają się do nadmiernej liczby i stają się szkodliwe dla prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należą do nich ujęte w załącznikach do rozporządzenia gatunki ptaków, które powodują zniszczenia w zasiewach.

Popierając powyższe zastrzeżenia Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zawnioskował o wykreślenie z Załącznika 1 do rozporządzenia „Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą” gatunków kawka (pozycja 321) i gawron (poz. 322), a z Załącznika 2 „Gatunki zwierząt objętych ochroną częściową” gatunku kruk (poz. 30)” – postuluje samorząd rolniczy.