A wszystkie propozycje zmian zawiera projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który trafił do konsultacji.

I tak:

- podniesiono z 200 tys. do 250 tys. euro górny próg wielkości ekonomicznej gospodarstw, w których wspierany będzie rozwój produkcji prosiąt;

- wprowadzono możliwość ponownego wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków we wniosku (dotyczy też wniosków złożonych w 2016 r.);

- nabór wniosków będzie mógł się rozpoczynać nie tylko w pierwszym, ale także w drugim kwartale roku;

- wniosek o płatność będzie mógł być także składany pocztą;

- wydłużono termin realizacji operacji i ponoszenia kosztów:  płatności za dostawy i usługi będą mogły być wykonane nie później jak do dnia złożenia wniosku o płatność;

- doprecyzowano kryterium wyboru dotyczące uczestniczenia w systemach jakości: punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo lub certyfikat potwierdzające,  że uczestniczy w systemie jakości w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem oraz, w przypadku rolnictwa ekologicznego, powierzchnia gruntów ornych, sadów, łąk trwałych lub pastwisk trwałych objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 proc. powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych lub pastwisk trwałych gospodarstwa;

- doprecyzowano niektóre przepisy i wprowadzono „oczywiste zmiany o charakterze technicznym”: np. doprecyzowano koszty operacji, wprowadzono zmiany spowodowane zmianami w „Premii dla młodych rolników”, dookreślono przepisy dotyczące miejsca składania wniosku o przyznanie pomocy przez grupę rolników, w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje trwale związane z gruntem, wprowadzono możliwość poświadczania kopii określonych dokumentów także przez radcę prawnego albo adwokata, jeśli występują jako pełnomocnik w sprawie (dotyczy też wniosków złożonych w 2016 r.), nie będzie ponadto możliwości przyznania punktów za spełnienie danego kryterium wyboru, jeżeli dane niezbędne do ustalenia liczby punktów zostały wpisane wyłącznie do wniosku o pomoc i nie ma dokumentów potwierdzających zgodność tych danych ani potwierdzających spełnienie danego kryterium;

- wydłużono z 8 do 10 miesięcy termin na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2016 r. Przy tej zmianie uzasadnienie jest następujące: „(…) ze względu na znaczną liczbę wniosków o przyznanie pomocy do rozpatrzenia oraz wprowadzenie uproszczenia, polegającego na możliwości dwukrotnego uzupełniania braków w złożonych wnioskach”.

Przypomnijmy, że przedstawione listy określające kolejność przyznawania pomocy po ostatnim naborze zakończonym w końcu kwietnia 2016 r. nie określają, kto ją otrzyma - w nadesłanej naszej redakcji informacji ministerstwo wskazało przy zapowiedzi wydłużenia czasu na zawieranie umów jeszcze na konieczność zmiany rozporządzenia określającego limity środków.

Więcej: Listy na „Modernizację” zazielenią się za 10 miesięcy?

Czekamy na odpowiedź MRiRW na pytanie, czy będą zawierane - już, na podstawie obecnych rozporządzeń i limitów - umowy z rolnikami, którzy są na górze list i mieszczą się w obecnych limitach?

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Projektu zmian w limitach pieniędzy jeszcze nie opublikowano.