Zaproponowano zmniejszenie liczby członków Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - teraz liczba ta wynosi od 15 do 25, po zmianie ma ich być 9.

Sześciu powoła minister rolnictwa spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających  zgłoszenie tej kandydatury hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych.

Dwóch kolejnych pochodzić będzie spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek będzie przedstawicielem ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Zaproponowano też uzupełnienie kompetencji Rady o możliwość wnioskowania o odwołanie członka Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający pracę Rady oraz wnioskowania o odwołanie prezesa. Dodano możliwość żądania przez Radę dokumentów niezbędnych do zaopiniowania sprawozdania Prezesa PKWK z działalności PKWK.

Zmieniony przepis przewiduje odwołanie członka Rady na wniosek organizacji uprawnionej do przedstawiania kandydatów do Rady, lub na wniosek Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający pracę Rady. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.

Uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 jej członków.

Projekt ustawy ponadto przewiduje powołanie nowej Rady PKWK oraz prezesa w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Kadencja Rady trwająca w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej potrwa do dnia pierwszego posiedzenia Rady powołanej w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Natomiast kadencja Prezesa upłynie z dniem powołania Prezesa w myśl przepisów ustawy zmieniającej. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwoła minister właściwy do spraw rolnictwa.