- Nabór wniosków na grupy zostanie przeprowadzony we wrześniu br. – zapowiadał wiceminister Ryszard Zarudzki podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. -  Dlaczego wrzesień? Przesunęliśmy termin. Nabór miał być w czerwcu. Zrezygnowaliśmy, bo nie było uznanych grup. Grupa musi być uznana. Były dwie. I to nie stwarza sytuacji do uruchomienia naboru. Obecnie jest chyba z 7. Liczymy, że we wrześniu to będzie zasadne. Stąd przesunięcie terminu.

Nabór ogłoszono, więc pewnie jest dla kogo… Potrwa on maksymalnie długo, tj. 60 dni.

Warunki otrzymania tej pomocy określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (w załączeniu)

O pomoc może ubiegać się grupa producentów rolnych, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. , z wyłączeniem grupy utworzonej ze względu na grupę produktów: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Jednym z warunków jest, aby grupa łączyła producentów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. Działalność grupy musi mieścić się w definicji mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:

- w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto,

- w drugim roku - 8 proc. przychodów netto,

- w trzecim roku - 6 proc. przychodów netto,

- w czwartym roku - 5 proc. przychodów netto,

- w piątym roku - 4 proc. przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów rolnych kwotę blisko 403 mln euro.