Celem ustawy było uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania m.in. przez rolników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach o klasie I-III.

Właściciele gruntów rolnych o klasie I-III będą zwolnieni z obowiązku ich przeznaczania tylko na cele nierolnicze oraz koniecznością wnoszenia opłat w przypadku  wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, w sytuacji chęci rozpoczęcia na nich działalności nierolniczej.

Zabudowa zagrodowa ma ułatwić działalność nierolniczą na gruntach rolnych

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych wprowadza nową definicję zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z art. 4, pkt. 31 pod tym pojęciem zdefiniowane zostały budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Oczywiście  wyłączeniu podlega wszelka większa działalność przemysłowa w postaci zakładów przetwórstwa rolniczego, bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego.

Jakie wymagania, aby nie płacić opłaty rocznej z wyłączenia? 

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych i jest zwolnienie rolników z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Jednak aby zostać objęty takim zwolnieniem trzeba spełnić określone warunki.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej będzie dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni gruntu rolnego, ale nie większej niż 0,05 ha.

Ponadto, aby rolnik mógł ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej nie może zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej.

Właściciel gruntów wyłączanych z produkcji rolnej, będzie musiał zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, jeżeli osoba nie wywiązuje się z prowadzenia działalności rolniczej uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.

W praktyce oznacza to, że taka osoba najprawdopodobniej będzie zobowiązana do uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej niezgodnie z prawem.

Obowiązkowe powiadomienie i duże kary za brak zgłoszenia

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej
działalność inną niż działalność rolniczą ma obowiązek powiadomić starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności.

Dodatkowo musi złożyć powiadomienie we właściwym starostwie, w terminie 30 dni przed planowym podjęciem działalności pozarolniczej na gruntach rolnych.

Jeżeli właściciel gospodarstwa podejmie działalność nierolniczą w zabudowie zagrodowej (położonej na nieruchomości rolnej) i nie powiadam właściwego starosty zgodnie z art. 12b ust. 3 powyższej ustawy będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 tys. zł.  Karę pieniężną wymierzy, w drodze decyzji, właściwy starosta,

Co musi się znaleźć w powiadomieniu o rozpoczęciu działalności nierolniczej?

W powiadomieniu o prowadzeniu działalności nierolniczej na gruntach rolnych, będzie trzeba obowiązkowo wskazać dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową.

Do powiadomienia trzeba będzie też dołączyć plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, ze wskazaniem:

  • budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna
    niż działalność rolnicza;
  • całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej;
  • powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż
    działalność rolnicza.

Prezydent już podpisał nowelizację Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia .2022 r.