Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaproponowano w nim podwyższenie wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektowanych przepisów, pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2020. Dlatego dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych.

Dotychczasowe stawki ustalono na poziomie: 230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia; 2 100 zł – koszt wykonania bramy; 710 zł – koszt wykonania furtki.

W projekcie omawianego rozporządzenia proponuje się przyjąć wysokość stawek za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia – 290 zł, 1 sztuki bramy – 2630 zł, 1 sztuki furtki – 890 zł.

Jak zaznaczono, aktualizacja cen jednostkowych budowy ogrodzenia została przeprowadzona w oparciu o powszechnie obowiązujący standard wykonywania kosztorysów, tj. Polski Standard Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wyższe standardowe stawki jednostkowe będą obowiązywały od naboru wniosków o przyznanie pomocy planowanego w październiku 2022 r.

Koniec z niepotrzebną papierologią

W projekcie rozporządzenia proponuje się też zrezygnować z załącznika do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo wniosek o wpis do tej ewidencji.

Załącznik ten był wymagany od wnioskodawców, którzy ubiegając się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” nie mieli nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jak uzasadnia się w projekcie nowych przepisów, obecnie wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw rozwiązania zakładają, że wniosek o wpis do ewidencji producentów może być złożony za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. A zatem nie jest składany wyłącznie papierowo tak jak do tej pory. W efekcie nieuzasadnionym jest wymaganie dokumentu od podmiotu ubiegającego się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.