Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty.

Beneficjenci  będą świadczyć usługi doradcze ostatecznym odbiorcom z terenu niewykraczającego poza granice województwa.

Projekt określa minimalne wymagania dotyczące dostawcy usług doradczych, minimalne wymagania dotyczące operacji, na którą pomoc będzie mogła być przyznana, podstawowe kryteria wyboru operacji – jak zaznaczono, ostateczny kształt opisu zamówienia będzie określany przez ARiMR „m.in. na podstawie analizy potrzeb doradczych rolników oraz właścicieli lasów”.

Świadczony program doradczy ma być kompleksowy i zaspokajać indywidualne potrzeby, będzie obejmował co najmniej 3 zakresy usług doradczych.

Przez poradę rozumie się: wypełnianie wniosku o płatności bezpośrednie i o wsparcie z PROW, rozliczenie podatków, sporządzanie analizy przystosowania i wypełnianie ewidencji z zakresu wzajemnej zgodności, sporządzanie planów nawozowych i planów przestawienia gospodarstwa na warunki ekologiczne.

Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą dawać rękojmię należytego wykonania usług, stąd postawienie im wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej.

Beneficjenci działania będą wybrani w drodze zaproszenia do składania ofert, procedura wyboru będzie regulowana prawem zamówień publicznych i otwarta zarówno dla publicznych, jak i prywatnych podmiotów.

Na „Usługi doradcze” w PROW jest ponad 72 mln euro, płatności mają być realizowane ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację PROW.

Szczegóły w załączonym projekcie.