Projekt o którym mowa, to nowelizacja rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. Zmiany opracowane przez resort klimatu i środowiska przedłożono już do konsultacji społecznych. Jak twierdzą autorzy nowelizacji, zmiany zostały opracowane po rozmowach z regionalnymi dyrekcji ochrony środowiska i w oparciu o ich doświadczenia. Nowe regulacje, jak zapewnia resort środowiska, usprawnią proces postepowań i przyspieszą wypłaty odszkodowań. Wyeliminują również nieprecyzyjne przepisy, które prowadziły do odmiennych interpretacji prawa.


Według proponowanych regulacji, szkody wyrządzone w gospodarstwach przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry, szacowane mają być tylko w obecności rolnika lub jego pełnomocnika. „Powyższa zmiana wynika z potrzeby zminimalizowania możliwości zebrania niepełnego materiału dowodowego, co będzie skutkowało skutecznym podważeniem wyników szacowania na drodze cywilnoprawnej" - wskazano w uzasadnieniu.


Obecne przepisy nakładają wymóg pisemnego powiadamiania rolnika o terminie oględzin minimum 2 dni wcześniej. To znacznie opóźnia prowadzenie postępowań i utrudnia urzędnikom pracę w terenie. Nowela przewiduje zaś możliwość telefonicznego uzgadniania oględzin, dzięki czemu szacujący będą mogli lepiej wykorzystać czas i np. tak zaplanować trasę, by dokonać oględzin dla kilku spraw w tej samej okolicy. Nowe przepisy przewidują także możliwość przełożenia terminu oględzin przez obie ze stron ze względu na sytuacje losowe.


Nowelizacja precyzuje jednocześnie terminy zgłaszania szkód przez rolnika. Dla przykładu – w przypadku szkody zagrażającej plonom na użytkach zielonych, zgłoszenia trzeba będzie dokonać „w terminie umożliwiającym szacowanie szkody, nie wcześniej niż 40 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru”. Szkody w uprawach lub płodach rolnych zgłosić będzie trzeba nie później, niż w okresie zbioru danego gatunku roślin w danej okolicy. Nowe rozporządzenie zakłada również, że „w przypadku gdy wniosek został złożony po upływie terminu na jego złożenie lub gdy nie jest możliwe ustalenie przyczyny i okoliczności powstania szkody, wniosek pozostawia się bez rozpoznania”. Jak argumentują autorzy projektu, dotychczasowe przepisy są zbyt nieprecyzyjne, bo mówią o „niezwłocznym” zgłoszeniu szkody.


Proponowane regulacje rozstrzygają także spory, komu należy się odszkodowanie, jeżeli grunty są dzierżawione, a posiadane dokumenty tego nie wskazują. Nowela rozporządzenia wprowadziłaby wymóg przedkładania zgody właściciela gruntu na pobranie odszkodowania przez korzystającego gospodarczo z danej działki.