• Właściciele nieruchomości  mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jednak ten obowiązek nie mógł być skutecznie egzekwowany prawnie.
  • Kto nie umieści w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym, na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany. Jest to przepis karny.
  • Ponadto jak podała kancelaria Prezydenta RP nie będzie już czynem zabronionym pod groźbą kary (karanym jako wykroczenie), niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Prezydent podpisał 20 kwietnia br. ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która penalizuje brak tabliczek porządkowych na budynkach, co ułatwi karanie nieprzezornych.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Zmiany nowelizujące Prawo geodezyjne i kartograficzne wejdą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Kara finansowa za brak tabliczki porządkowej będzie teraz surowo egzekwowana

W znowelizowanej stawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne dodano przepis karny, który przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie związane z niewykonaniem obowiązku zamieszczania tabliczki porządkowej na budynku lub ogrodzeniu.

Penalizacja czynu zawarta w tym przepisie koresponduje z treścią przepisu merytorycznego nakładającego taki obowiązek.

"Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązanym do
umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku umieszczania nazwy ulicy na tabliczkach z numerem?

Ponadto właściciele nieruchomości zostali zwolnieni z obowiązku zamieszczania nazwy ulicy (placu) oraz nazwy miejscowości na tabliczkach z numerem, pod warunkiem że rada gminy w stosownej uchwale nie wprowadziła takiego obowiązku na obszarze jej działania.

Zmiany dokonane w ustawie Kodeks wykroczeń są pochodną zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie obowiązku oznaczania nieruchomości.

Ponadto jak podała kancelaria Prezydenta RP nie będzie już czynem zabronionym pod groźbą kary (karanym jako wykroczenie), niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości ze względu na brak normy prawnej, która nakładałby taki obowiązek na właścicieli nieruchomości.