Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przypomniał, że unijne pieniądze mają być przeznaczone ma odbudowę gospodarki po pandemii. Pochodzić one będą z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Polska może liczyć w ramach tego Instrumentu na ponad 58 mld euro, z czego 23,85 mld euro środków bezzwrotnych. Większość pieniędzy zostanie przeznaczona na obszar związany z realizacją celów klimatycznych (przynamniej 37 proc.) oraz na transformację cyfrową (przynamniej 20 proc.).

W sumie unijne środki mogą być przeznaczone na 5 komponentów: "Odporność i konkurencyjność gospodarki"; "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności"; "Transformacja cyfrowa"; "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"; "Zielona, inteligentna mobilność.

Wiceminister powiedział, że w wyniku konsultacji, które trwały od 26 lutego do 2 kwietnia br. wpłynęło ok. 5 tys. uwag i wniosków.

Jeżeli chodzi o rolnictwo i obszary wiejskie najwięcej środków przewiduje się realizację m. in. inwestycji związanej ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inwestycja obejmować będzie: tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym; rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych; wsparcie inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego. Początkowo na te cele przewidywano 500 mln euro, po konsultacjach kwota zostanie zwiększona do 1 267 mln euro.

W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym m.in. na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym m.in. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe będzie 115 mln euro.

204 mln euro przewiduje się m.in. na inwestycję dotyczącą systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich.

Na działania mające na celu cyfryzacją rolnictwa, w tym wdrożenie rozwiązań geomatycznych i monitoringu satelitarnego w rolnictwie, wdrożenie systemu weryfikacji terenów rolnych, czy systemu nadzoru weterynaryjnego zaplanowano 77 mln euro.

W wyniku konsultacji społecznych, dodano inwestycję związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach rolniczych (w tym retencja) z środkami 667 mln euro - mówił Buda.

Wiceminister podkreślił, że na obszarach wiejskich będą realizowane np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach (często wiejskich), wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych, wsparcie "zielonych" inwestycji w średnich lub małych miastach. Planowane są też projekty takie jak zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci, elektryczne autobusy do miejsc ze słabą komunikacją czy inwestycje w OZE.

Buda zapewnił, że w KPO jego resort, który koordynuje przygotowanie dokumentu, będzie dążył do jak najszerszego ujęcia obszarów wiejskich i rolnictwa, tak by zbliżyć się do 10 proc. alokacji. Brane są ponadto pod uwagę możliwości wsparcia w ramach innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim w ramach polityki spójności oraz polityki rolnej UE na lata 2021-2027.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka zaznaczyła, że unijne fundusze to duża szansa odbudowy rolnictwa po pandemii. Ministerstwo rolnictwa chce przeznaczyć środki m.in. na szerokopasmowy internet, inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę na wsi, budowę potencjału przemysłu rolno-spożywczego czy e-usługi - wyliczała. Dodała, że na pomoc może liczyć rolnictwo ekologiczne.

Ostatecznie nie podano jednak, ile konkretnie pieniędzy może trafić w ramach KPO na wieś i obszary wiejskie.