W znowelizowanej ustawie o prawie budowlanym, wymienione zostały także obiekty i inwestycje budowlane,  których zrealizowanie  będzie wymagało złożenia tylko i wyłącznie zgłoszenie budowy (wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia budowy) w stosowanym urzędzie.

Nie będziemy więc potrzebowali pozwolenia na budowę, aby rozpocząć poniższe inwestycje po 19 września br. Jednak będą one wymagały zgłoszenia w stosownym urzędzie. W jakim?

Zanim rozpoczniesz budowę, zgłoś ją

Zgłoszenie budowy należy złożyć przed rozpoczęciem prac budowlanych w identyczny sposób jak przy wniosku o pozwolenie na budowę. Zrobimy to w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta (na prawach powiatu), w wydziale architektoniczno-budowlanym tych organów.

Warto pamiętać, że dany urząd oceni takie zgłoszenie może je odrzucić  lub zażądać uzupełnienia konkretnych dokumentów, zanim pozytywnie rozpatrzy zgłoszenie budowy. 

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie budowy bez zgłoszenia, albo zanim stosowny urząd oceni złożone zgłoszenie, będzie to jednoznaczne z samowolą budowlaną. W takiej sytuacji trzeba będzie przeprowadzić legalizację samowoli budowlanej w nadzorze budowlanym.

Jakie budynki i inwestycje  będą wymagały tylko zgłoszenia w stosownym urzędzie po 19 września br.?

Co będzie można budować tylko na zgłoszenie?

W znowelizowanej i ujednoliconej ustawie Prawo budowlane zmianie uległ art. 29. Ustawodawca wprowadził w nim dwa ustępy. Ustęp nr 2 dotyczy katalogu inwestycji nie wymagających zgłoszenia i decyzji pozwolenia na budowę. Bardzo ważny ustęp nr 1 art. 29 powyższej Ustawy określa katalog inwestycji, których realizacja nie będzie wymagała pozwolenia, ale będzie niezbędne zgłoszenie budowy takiej inwestycji,

Jak określa znowelizowany art. 29. 1. "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa":

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,  wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 • oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • tymczasowych obiektów budowlanych (np. hal rolniczych) niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • kanalizacji kablowej;
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 •  wolno stojących:  parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat
  – o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych: ganków,  oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a (Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji
  ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
 • niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 • podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.