W naszym portalu pojawił się już artykuł sygnalizujący wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Budowlane, które miały być zatwierdzone najpóźniej na przełomie września i października bieżącego roku. Zmiany te miały uprościć procedury i przyspieszyć realizacje inwestycji budowlanych i wprowadzały w art. 29. katalog obiektów, które będą realizowane bez zgłoszenia i pozwolenia budowlanego.

W lipcu br. została opublikowana największa z dotychczasowych nowelizacji Prawa budowlanego. W jednolitym tekście tej ustawy ze zmianami wprowadzonymi od 2019 r. do lipca br. zostały wymienione zarówno wszystkie inwestycje jak i prace budowlane, które nie będą wymagać zdobycia pozwolenia na budowę, ani konieczności ich zgłoszenia od 19 września br.  Wśród nich znalazły obiekty budowlane niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Lista obiektów, które możemy budować bez zgłoszenia i pozwolenia ze znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane z lipca br. nie różni się praktycznie od obiektów wymienionych w nowelizacji z 23 stycznia br.

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia

Poniżej uzupełniona lista najważniejszych z punktu widzenia prowadzenia gospodarstwa rolnego (nie wszystkich) inwestycji budowlanych, których rozpoczęcie budowy nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z znowelizowanym art. 29 ust. 2.: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 •  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2

Ponadto nie będą wymagać zgłoszenia i pozwolenia od 19 września br. następujące najważniejsze inwestycje budowlane:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • altany działkowe i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiornik wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;
 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 •  obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • obudowy ujęć wód podziemnych;
 • obiekty kontenerowe wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami: elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej oraz cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 • naziemne zbiorniki będący obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych.

W kolejnym artykule zaprezentujemy obiekty budowlane, które wymagają tylko zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji w stosownym urzędzie od 19 września br.